Skoči do osrednje vsebine

7. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji med drugim začela z obravnavo Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo

Člani vlade so na današnji seji začeli z obravnavo Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Glede na obsežnost besedila predloga zakona se bo obravnava nadaljevala jutri.

Vlada sprejela Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti

Za izvajanje ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se vse zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki se usposabljajo (pripravniki) za opravljanje posameznega zdravstvenega poklica in so vključeni v sistem zdravstva, vključi v izvajanje ukrepov COVID-19. Izjema so zdravniki pripravniki/sekundariji, za katere je vključevanje v izvajanje ukrepov že urejeno z Odlokom o razporejanju zdravnikov brez licence.

Pripravnikom se neposredno na podlagi tega odloka za čas trajanja ukrepov iz tega odloka podaljša pripravništvo in zadržijo vse obveznosti iz pripravništva (kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega in praktičnega znanja ter podobno) ter opravljanje strokovnega izpita.

Pripravniki, ki so program pripravništva do dneva uveljavitve tega odloka v celoti opravili, vendar še niso opravili strokovnega izpita, pogodba o zaposlitvi za čas pripravništva pa jim je že prenehala veljati, lahko z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, s katerim so imeli tekom pripravništva sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za čas trajanja tega odloka sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na pripravniškem delovnem mestu za izvajanje ukrepov iz 1. člena tega odloka.

V primeru zaposlitve pripravnika, ki bi ga bilo ob zaposlitvi treba napotiti na preventivni zdravstveni pregled, se izjemoma dovoli zaposlitev tudi brez opravljenega preventivnega zdravstvenega pregleda, če delodajalec zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka tega ne more zagotoviti.

Pripravniki opravljajo delo na podlagi tega odloka pod nadzorom in odgovornostjo nadzornega mentorja, ki jim ga določi delodajalec.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi določb Zakona o meroslovju morajo merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi, za to, da se lahko uporabljajo, izpolnjevati tehnične in meroslovne zahteve zakona.

Odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno podaljšuje veljavnost overitev meril, ki izpolnjujejo tehnične in meroslovne zahteve, ki jim veljavnost overitve poteče od uveljavitve tega odloka do 30. aprila 2020. Veljavnost overitve meril se podaljša do 30. junija 2020.

Ena takih zahtev je, da ima merilo veljavno overitev (podobno kot se zahteva opravljen tehnični pregled za vozila). Sem spadajo predvsem tehtnice, taksimetri, merilni sistemi za naftne derivate, merilniki krvnega tlaka, merilniki hitrosti, vodomeri, električne števci, plinomeri in druge skupine meril, za katere so sprejeti predpisi na podlagi Zakona o meroslovju. Overitev v večini primerov velja do konca meseca, v katerem se izteče rok overitve.

Pri izvajanju postopka overitve pride do stika z merilom, s katerim so imeli stik tudi drugi, pa tudi do osebnega stika z imetnikom merila ter drugimi prisotnimi (npr. v trgovini, v zdravstvenem domu). Mesečno se v Sloveniji pregleda okvirno 12.000 meril. V izvajanje overitev pa je neposredno vključenih 150 oseb.

Vse navedeno pomeni, da bi bilo v obdobju do izteka veljavnosti odloka potrebno izvesti cca. 24.000 postopkov overitev meril, pri katerih bi izvajalce overitev, imetnike meril in druge prisotne osebe, izpostavili stikom, ki bi lahko resno ogrozili njihovo zdravje ter bi na ta način ravnali v nasprotju z navodili vlade o omejevanju stikov.

Podaljšanje roka overitev meril, ki ga uveljavlja predmetni odlok Vlade Republike Slovenije, bo zmanjšalo stopnjo stikov med vsemi subjekti, ki so del postopka overitve posameznega merila ter s tem možnost njihove okužbe s COVID-19. Na ta način se bo doprineslo k varovanju zdravja ljudi, ki so odgovorni za delovanje zakonskih meril v Republiki Sloveniji, imetnikov meril in ostalih oseb, ki so prisotne pri postopku overitve ter zagotovilo zakonito delovanje gospodarstva.

Ukrep podaljšanja veljavnosti overitev meril bo veljal do 30. junija 2020, zato da se imetnikom meril in izvajalcem overitev meril omogoči izvedbo postopkov overitev za merila, ki v času veljavnosti odloka niso bila meroslovno pregledana in overjena.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja USD/EUR. Tako dobljeni modelski ceni mineralnega naftnega derivata se nato doda še dodatek za bio-komponento v eurih/liter (Δt (Bio-)), ki se izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 14-dnevnega povprečja cen biogoriv.

Uredba začne veljati 1. aprila 2020 in velja do 30. septembra 2020.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Poslovni in finančni načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovni in finančni načrt za leti 2020 in 2021 Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad) ima pomembno vlogo pri doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Celovito skrbi za izpopolnjevanje in uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in uravnoteženega razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike.

Sklad iz svojega namenskega premoženja za leto 2020 planira spodbude v skupni vrednosti 33.000.000 evrov in za leto 2021 v skupni vrednosti 30.000.000 evrov. Iz sredstev državnega proračuna je za leto 2020 za namen financiranja projektov v gospodarstvu na obmejnih oz. problemskih območjih namenjenih 4.056.000 EUR. Sklad z vsemi navedenimi sredstvi, namenjenim financiranju projektov, planira podpreti skupaj 271 projektov v letu 2020 in 268 projektov v letu 2021.

Na rezultat poslovanja v obdobju 2020 in 2021 pomembno vpliva relativno zmanjšanje obsega obrestnih prihodkov, kot posledice nizkih in tudi negativnih obrestnih mer. Sklad za leto 2020 načrtuje minimalni presežek prihodkov nad odhodki, se pa bo v letu 2021 soočil s presežkom odhodkov nad prihodki, za katerega ustanovitelju predlaga pokritje v breme preteklih presežkov prihodkov nad odhodki.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada določila kvote pravic proračunske porabe

Vlada je danes določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do junija 2020 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Ti smejo plačevati obveznosti v obsegu, ki ga za drugo trimesečje letošnjega proračunskega leta potrdi vlada.

Predlagana kvota za drugo letošnje trimesečje znaša 2,591 milijarde evrov, kar je 25 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprejetega državnega proračuna za leto 2020.

Pri predlogu kvote za drugo trimesečje so bile upoštevane trenutno razpoložljive informacije. Pričakuje se, da bo zaradi trenutnih razmer nastala potreba po spremembah in povečanju likvidnosti, zato bomo predlagano kvoto spreminjali sproti, skladno s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje državnega proračuna.

Vir: Ministrstvo za finance

Soglasje k vsebini razpisov za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze na Primorskem in Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/21

Vlada je dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze na Primorskem za študijsko leto 2020/2021. Univerza na Primorskem razpisuje 16 doktorskih študijskih programov tretje stopnje, dva več kot lani, in sicer 177 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za državljane Republike Slovenije in državljane drugih članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU (lani 152), in 71 (lani 77) dodatnih vpisnih mest za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje).

V študijskem letu 2020/2021 Univerza na Primorskem prvič razpisuje nov doktorski študijski program tretje stopnje Preventiva za zdravje na Fakulteti za vede o zdravju, ter nov skupni mednarodni doktorski študijski program tretje stopnje Računalništvo in informatika in nov doktorski študijski program tretje stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, oba na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru.

Vlada je dala soglasje tudi k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. Univerza v Mariboru razpisuje 33 doktorskih študijskih programov tretje stopnje (lani 35), in sicer 423 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za državljane Republike Slovenije in državljane drugih članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU, kar je 1 mesto manj kot v preteklem študijskem letu, ter 184 (lani 182) dodatnih vpisnih mest za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) za državljane Republike Slovenije in državljane drugih članic EU.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Nove univerze in Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije za študijsko leto 2020/21

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem ter v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Nove univerze in Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije za študijsko leto 2020/2021.

Za študijsko leto 2020/2021 je skupaj na voljo 4.916 (lani 5.020) vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni magistrski študij, in sicer 4.025 (lani 4.144)  vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in drugih držav članic EU ter 891 (lani 876) vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada sklenila Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe pomorske pilotaže z družbo KOPP izobraževanje d.o.o

Pravna podlaga za sklenitev pogodbe je 14. člen Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže, ki določa, da vlada sklene pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe z izvajalcem gospodarske javne službe iz uredbe za največ deset let.

Pomorski zakonik v 44. členu določa, da je med storitvami, ki se izvajajo v okviru gospodarske javne službe na področju pomorskih dejavnosti koprskega tovornega pristanišča tudi storitev pomorske pilotaže, ki jo Republika Slovenija zagotavlja kot izbirno gospodarsko javno službo. Kadar se pomorska pilotaža izvaja kot gospodarska javna služba, drugi izvajalci na območju izvajanja gospodarske javne službe teh storitev ne smejo opravljati.

Uredba v 3. in 4. členu določa, da se gospodarska javna služba pomorske pilotaže zagotavlja v obliki javnega podjetja, katerega ustanovitelj oziroma edini družbenik je Republika Slovenija, in je edini izvajalec gospodarske javne službe na področju pomorskih dejavnosti koprskega tovornega pristanišča. Za upravljanje javnega podjetja se uporabljajo določbe Zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki ureja upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. V skladu z določbo prvega odstavka 19. člena ZSDH-1 je za upravljanje vseh naložb Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije pristojen Slovenski državni holding (SDH), pri čemer v skladu z določbo 3. člena ZSDH-1 upravljanje obsega tudi pridobivanje naložb (vključno z ustanavljanjem). Vlada RS je s z dne 6. 2. 2020 dala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja za pomorsko pilotažo – dopolnitev Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020, ki ga je sprejela Uprava SDH, d.d. 5. 12. 2019.

SDH je za izvajanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže ustanovil podjetje KOPP izobraževanje d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, s katerim sklene Vlada Republike Slovenije pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe pomorske pilotaže.

S pogodbo se pooblasti izvajalca za izvajanje gospodarske javne službe. Naročnik in izvajalec uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe pomorske pilotaže na območju koprskega tovornega pristanišča, ki jo določa uredba, na podlagi katere ima izvajalec izključno pravico izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže v koprskem tovornem pristanišču kot javne službe večjega obsega. Ureditev medsebojnih razmerij iz pogodbe se nanaša na določitev cene za storitev pomorske pilotaže in izplačilo letnega nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe ter poročanja in izvajanje nadzora. Za druge pravice in obveznosti, ki niso izrecno navedene v pogodbi, veljajo določila veljavne uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže in drugi veljavni predpisi.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada sprejela odgovor na pobudo družbe Piloti Koper, pomorska pilotaža, d. o. o., za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže

Vladi Republike Slovenije je bila dne 13. 3. 2020 vročena pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže, ki jo je na Ustavno sodišče RS vložil pobudnik družba Piloti Koper pomorska pilotaža d.o.o., Koper.

Pobuda vsebuje tudi predlog za zadrževanje izvrševanja izpodbijane uredbe. Hkrati je bil vladi vročen tudi dopis Ustavnega sodišča, glede na katerega se vlada o navedbah v pobudi lahko izjavi v roku 60 dni, o navedbah v predlogu za zadržanje izvrševanja pa v roku 15 dni.

V postavljenem 15 dnevnem roku se Vlada RS izjavlja o predlogu za začasno zadržanje in Ustavnemu sodišču predlaga, da ta predlog zavrne. Vlada RS to predlaga zaradi vrste razlogov, poleg stališča, po katerem niso izpolnjene predpostavka za začasno zadržanje iz prvega odstavka 39. člena ZUstS, tudi zato, ker obravnavna pobuda, in s tem tudi predlog za začasno zadržanje, ne izpolnjuje formalnih pogojev za obravnavanje iz 24. člena ZUstS. Prav tako ne pogojev iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS in drugega odstavka 26. člena ZUstS.

Vlada sicer trdi, da je pobuda tudi vsebinsko neutemeljena. Razen v zelo omejenem obsegu, ki je potreben za izjavo o predlogu za začasno zadržanje, se bo vlada o vsebinski neutemeljenosti pobude izjavljala sicer kasneje, v 60-dnevnem roku, ki ji je bil za to postavljen.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

S spremembo zakonodaje o medvedu in volku do vzpostavitve ravnovesja med sobivanjem in varnostjo človeka

Državni svet RS je Državnemu zboru RS predložil Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave - skrajšani postopek, EPA 1036-VIII. Ministrstvo za okolje in prostor zakonsko rešitev Državnega sveta podpira, ker:

  • vzpostavlja ravnovesje med sobivanjem zveri in ljudi na način, ki zagotavlja varnost človeka in njihovega premoženja,
  • ima strokovne podlage in širšo podporo strokovnih javnosti.

Po navedbah predlagatelja je cilj predloga zakona enak temeljnemu cilju Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, torej da se interventno poseže v populacijo rjavega medveda in volka ter s tem uravnava rast gostote obeh populacij. Trenutne situacije na podlagi odločb ni več možno reševati z odstreli,  nesporno dejstvo pa je, da bosta zveri, v kolikor se ne bo takoj začelo uravnavati gostote obeh  populacij, še naprej rasli in zelo verjetno povzročali vse večje škode tudi v naseljih, kar se je izkazalo že v velikem številu škodnih primerov v letu 2019. 

Ob stalnem kontaktu z ljudmi so se velike zveri na ljudi v relativno kratkem času navadile, saj jih ob neizvajanju odstrela ne dojemajo več kot grožnje. Zato se velike zveri vse pogosteje pojavljajo tudi v naseljih in površinah, kjer najlažje pridejo do hrane. Ob takšni situaciji obstaja visoka verjetnost napada medveda na človeka.

Cilj predloga zakona je torej na učinkovit način uravnovesiti število velikih zveri tako, da se populacija ohrani v ugodnem stanju, hkrati pa je omogočeno sobivanje človeka in velikih zveri na način, ki bo zaščitil varnost človeka in njegovo imetje.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor