Skoči do osrednje vsebine

7. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 in izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije. Po ocenah bo to znižalo račun za električno energijo za povprečno gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov. Sprejela pa je tudi spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, v delu, ki se nanaša na obratovalni čas prodajaln.

Vlada sprejela Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

S tem odlokom se določi, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Še vedno pa se izvajajo preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Ta ukrep iz prejšnjega odstavka velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja.

V Zdravstvenemu domu Kamnik se od uveljavitve tega odloka izvaja samo administrativna nujna medicinska pomoč.

Prekine se izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti. Še vedno pa se izvajajo nujne zobozdravstvene storitve in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja.

Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper in Zobozdravstvenem domu Nova Gorica. V navedenih ambulantah se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti. Na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe morajo na poziv ministra, pristojnega za zdravje, prerazporediti zaposlene, ki izvajajo preventivno dejavnost, na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo na svojem območju organizirati izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 22/20).

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada dopolnila Odlok o začasni prepovedi delovanja šolam za voznike

Z odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se začasno (do 16. 4. 2020), zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, prepoveduje pooblaščenim organizacijam izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov ter usposabljanj in preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

Prav tako se Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih strokovnih usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa ter vozniških izpitov.

Hkrati se jasno določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki poteče od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, podaljša do 16. maja 2020.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Nižji računi za elektriko za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije. Po ocenah bo to znižalo račun za električno energijo za povprečno gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov.

Odlok se izdaja v okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Z odlokom se začasno poseže v obveznost plačila prispevkov, na način, da za čas od 1.3.2020 do 31.5.2020 mali poslovni in gospodinjski odjemalci električne energije ne plačujejo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep s katerim je izdala Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji.

Ta odlok začne veljati 23. marca 2020 ob 00.00 uri. Prepoved velja do 23. aprila 2020.

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se v odloku začasno prepoveduje izvajanje nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, kot ga določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter začasno prepoveduje tudi izvajanje rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja, kot ga določa Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij.

Veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju vgrajena sistema aktivne požarne zaščite (SAPZ), ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se podaljša do 23. maja 2020.

Redni tehnični nadzori hidrantnih omrežij, ki se, zaradi prepovedi, ne morejo opraviti od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se opravijo najkasneje do 23. maja 2020.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS se:
a) natančneje določa prodajalno z živili iz prve alineje prvega odstavka v 2. členu Odloka
b) v izjeme od prepovedi dodaja prodajalne s hrano za živali,
c) začasno določa obratovalni čas prodajaln z živili in kmetijskimi pridelki, razen za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike posameznike ter zadruge.

Prodajalna z živili je prodajalna, ki v pretežni meri prodaja živila.

Za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, se določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18.00 ure.

Namen določitve minimalnega obratovalnega časa je v preprečevanju stikov zaradi epidemije, zato se z odlokom določa delovni čas, ki omogoča daljši časovni interval opravljanja nakupov v prodajalnah in s tem manjšo koncentracijo kupcev. Začasno določeni obratovalni čas za navedene prodajalne se s tem odlokom skrajšuje od predhodnega.

Hkrati se določa tudi izjemo od sicer z odlokom določenega obratovalnega časa prodajaln z živili in kmetijskimi pridelki, in sicer za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike posameznike ter zadruge, ki bodo v skladu z odlokom lahko same določale obratovalni čas na podlagi njihove poslovne odločitve, kar je nujno zaradi organiziranja delovanja le-teh v okviru obstoječega kadra in običajnega obratovalnega časa.

Ta odlok začne veljati 21. marca 2020 ob 00.00uri.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada sprejela stališče glede predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi uredbe za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam

Vlada je sprejela stališče glede predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi uredbe za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam in državam pristopnicam, ki jih je resno prizadela večja kriza na področju javnega zdravja.

Slovenija podpira predlog uredbe, ki razširja področje uporabe Solidarnostnega sklada Evropske unije tudi na krize na področju javnega zdravja in opredeljuje operacije upravičene za financiranje.

Do podpore bodo tako lahko upravičene države članice, ki jim je kriza na področju javnega zdravja povzročila javno finančne posledice, ocenjene na več kot 1,5 milijarde evrov (po cenah za leto 2011) ali predstavljajo več kot 0,3 odstotka bruto nacionalnega dohodka države prejemnice. Evropska komisija bo prošnje obravnavala po zaporedju prispelih prošenj.

Vir: Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Vlada sprejela stališče glede predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi uredb za izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela stališče glede predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi uredb za izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Uredba bo omogočila izvajanje posebnih ukrepov Naložbene pobudo za odziv na COVID-19. Slovenija podpira predlog uredbe, saj ta spodbuja naložbe za pomoč malim in srednjim podjetjem, zdravstvenemu sektorju in trgu dela v času izrednih razmer.

Evropska komisija je 13. marca 2020 z namenom zajezitve širjenja vplivov COVID-19 pripravila nabor predlogov sprememb in dopolnitev zakonodajnih podlag za mobilizacijo naložb v zdravstvene in gospodarske sisteme držav članic.

Uredba bo omogočila lažje in fleksibilnejše prerazporejanje sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov znotraj operativnih programov in s tem hiter odziv na izbruh COVID-19.

Države članice bodo tako lahko sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS) uporabile za naložbe v sisteme zdravstvenega varstva. Med drugim za nakup zdravstvene in zaščitne opreme, preprečevanje bolezni, e-zdravje in medicinske pripomočke. Sredstva iz ESRR se bodo lahko uporabila tudi za pomoč podjetjem pri spopadanju s kratkoročnimi finančnimi šoki zaradi krize, sredstva ESS pa za začasno podporo nacionalnim sistemom krajšega delovnega časa. Predvideni so tudi ukrepi za pomoč in zaščito prihodka ribičev in ribogojcev v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Vir: Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Vlada na današnji seji s položaja razrešila generalnega direktorja Direktorata za stvarno premoženje

Vlada je sprejela sklep, da se Uroša Korošca, z dne 22. 3. 2020, razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo.

V skladu s 1. točko drugega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih se uradnik iz drugega odstavka 82. člena istega zakona z odločbo razreši s položaja, če to sam zahteva oziroma s tem soglaša. Uroš Korošec, generalni direktor Direktorata za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo, je podal odstopno izjavo s prošnjo za razrešitev s položaja generalnega direktorja Direktorata za stvarno premoženje v Ministrstvu za javno upravo.

Na podlagi podane odstopne izjave je minister za javno upravo vladi predlagal, da ta izda odločbo o omenjeni razrešitvi.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Imenovanje in razrešitev generalne sekretarke na Ministrstvu za okolje in prostor

Vlada je mag. Vido Borovinšek z jutrišnjim dnem imenovala za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 20. 9. 2020. Vlada je z današnjim dnem razrešila dosedanjo generalno sekretarko na MOP, mag. Radovanko Petrić.

V Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) je določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj generalnega direktorja v ministrstvu brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Mag. Vida Borovinšek je magistra prava s področja delovnega prava in socialne varnosti. Ima bogate izkušnje z delom in vodenjem v državni upravi.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Mag. Radovanka Petrić imenovana za v.d. generalno sekretarko na MIZŠ

Vlada je na dopisni seji z mesta generalnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport razrešila dr. Mitjo Blaganjeta.

Za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je vlada imenovala mag. Radovanko Petrić, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Imenovanje v. d. direktorja Direkcije RS za vode

Vlada Republike Slovenije je z 21. 3. 2020 imenovala Romana Kramerja za vršilca dolžnosti direktorja Direkcije RS za vode, Ministrstvo za okolje in prostor, do imenovanja direktorja direkcije, vendar največ za šest mesecev, to je do 20. 9. 2020.

Zakon o javnih uslužbencih med drugim določa, da položaj generalnega direktorja v ministrstvu imenuje vlada na predlog ministra. V času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Roman Kramer, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva izpolnjuje vse predpisane pogoje. Na svoji poklicni poti je med drugim opravljal delo vodje obrata za čiščenje odpadne vode na Vodovod – kanalizaciji Celje, vodje oddelka za okolje in prostor ter komunalo na MO Celje in vodje izgradnje čistilnih naprav ter vodje obrata za čiščenje odpadne vode. Bil je tudi član uprave za komercialno področje in direktor mostogradnje v Ingrad VNG Celje ter projektant hidrotehničnih objektov v Nivo Celje.

Vlada je izdala tudi odločbo, s katero se Tomaž Prohinar z dnem 20. 3. 2020 razreši kot direktor direkcije.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada za vršilca dolžnosti direktorja Urada vlade za komuniciranje imenovala Uroša Urbanijo

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sklenila, da se z dnem 20. 3. 2020 s položaja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje razreši Miro Petek ter z dnem 21. 3. 2020 za vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 20. 9. 2020, imenuje Uroš Urbanija.

Vir: Generalni sekretariat vlade

Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji imenovala Franca Breznika za državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve