Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 59. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2019, poročevalec: Stojan Tramte

1.2. Predlog uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.6. Predlog odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.7. Koledar državnih proslav v letu 2020, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.8. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2020, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.9. Predlog soglasja k pobudi Občine Sevnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.10. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejem predhodne odločbe v zadevi C-774/19 »Personal Exchange International«, poročevalka: Andreja Katič

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije o predlogu sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 3. in 4. februarja 2020 v Zagrebu, poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1.14. Informacija o nameravani odpovedi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o začasni napotitvi javnega uslužbenca Ministrstva za obrambo Republike Slovenije kot svetovalca v Ministrstvo za obrambo Črne gore, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.15. Informacija o nameravanem podpisu Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije za obdobje 2020–2021, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.16. Predlog sklepa o izvedbi mednarodne vaje državnega pomena "Mednarodna vaja SIQUAKE 2020", poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.17. Poročilo o ustnem zagovoru Republike Slovenije v 3. krogu Univerzalnega periodičnega pregleda stanja človekovih pravic 12. novembra 2019 v Ženevi in Dodatek k poročilu Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.18. Izhodišča za udeležbo ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča na srečanju ministrov za kulturo JV Evrope 31. januarja in 1. februarja 2020 na Reki, poročevalec: mag. Zoran Poznič 

1.19. Izhodišča za obisk delegacije Republike Slovenije od 1. do 5. februarja 2020 na Japonskem, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.20. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija od 5. do 7. februarja 2019 na Japonskem, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 8. zasedanje Medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje 3. in 4. februarja 2020 v Ljubljani, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Odboru za ekonomske in razvojne preglede Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (EDRC) 6. februarja 2020 v Parizu, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.23. Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na 13. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (COP 13) od 15. do 22. februarja 2020 v Gandhinagarju, Indija, poročevalec: Simon Zajc   

1.24. Informacija o sodelovanju ministrice za pravosodje Andreje Katič na OECD konferenci na visoki ravni glede boja proti nasilju nad ženskami 5. februarja 2020 v Parizu, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.25. Informacija o delovnem obisku delegacije Republike Slovenije za narodnosti v Časopisno založniškem podjetju Edit Reka 7. februarja 2020 na Reki, poročevalec: mag. Stanko Baluh

1.26. Predlog odgovora na pobudi Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejeti ob obravnavi Poročila o delu in zaključnega računa Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2018, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – prva obravnava    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov – skrajšani postopek    Gradivo

3A. Predlog odgovora na stavkovne zahteve Sindikata policistov Slovenije    Gradivo

3B. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na srečanju voditeljev skupine Prijateljev kohezije 1. februarja 2020 v Beji na Portugalskem  

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog prenehanja funkcije višjega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu

4.2. Predlog imenovanja višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

4.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve

4.8. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve

4.9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve

4.10. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve

4.11. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v Ministrstvu za notranje zadeve

4.12. Predlog razrešitve in imenovanje člana Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

4.13. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za varstvo in delo Golovec Celje

4.14. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Zasavje

4.15. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine

4.16. Predlog sklepa o imenovanju predsednika in podpredsednice Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

4.17. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, poročevalec: dr. Aleksandra Pivec

4.18. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Italijanske republike slovenskemu državljanu

4.19. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti z izplačilom denarnega nadomestila v k. o. 1725 Ajdovščina v lasti Univerze v Ljubljani

4.20. Predlog imenovanja generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, organa v sestavi Ministrstva za pravosodje, poročevalec: Andreja Katič

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, poročevalec: Boštjan Poklukar