Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo glede bolnišnic, ki morajo vračati sanacijska sredstva

Na Ministrstvu za finance se zavedamo težke situacije, v kateri so se po inšpekcijskem nadzoru in izdani odločbi o vračilu prejetih sanacijskih sredstev znašle štiri bolnišnice (SB Celje, BGP Kranj, SB Slovenj Gradec in SB Trbovlje). Za sistemsko reševanje težav bolnišnic je pristojno resorno Ministrstvo za zdravje, na Ministrstvu za finance pa lahko za reševanje nujnih likvidnostnih težav v okviru zakonskih možnosti in naših pristojnosti kot rešitev omenjenim bolnicam ponudimo najem ugodnega likvidnostnega posojila v okviru sistema enotnega zakladniškega računa države (sistem, ki ga vodi državna zakladnica).

Obrestna mera za takšna posojila znaša 0,27 % letno, kar za približno 1,8 milijona evra znese okoli 5000 evrov skupnih obresti. Bolnice lahko vlogo za takšno posojilo oddajo takoj, njegova ročnost pa traja do konca tekočega koledarskega leta (v tem primeru do 31. 12. 2020).

Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov (ZIUFSZZ), ki je stopil v veljavo 30. 9. 2017, določa, da bolnice enkratne transferje, ki so jih prejele 30. 11. 2017 za pokrivanje preteklih izgub, namenijo le za plačilo že zapadlih, neplačanih obveznosti do dobaviteljev za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki izhajajo iz naslova javne službe po starosti zapadlosti, ter za plačilo posojil, najetih za financiranje tekoče likvidnosti, ki so jih najele v okviru zakladniškega računa države in do komercialnih bank. Zakon zelo jasno določa tudi, da v kolikor sredstev ne porabijo v skladu z navedenim, morajo sredstva vrniti v državni proračun v 15 dneh.

Urad RS za nadzor proračuna (UNP) je v inšpekcijskih nadzorih ugotovil, da so omenjene štiri bolnice sredstva, prejeta na podlagi ZIUFSZZ, porabile nenamensko. Porabile so jih tudi za tekoče obveznosti, kar je v nasprotju s sprejetim zakonom. UNP jim je zato izdal odločbe za vračilo sredstev v skupnem znesku 1.832.312,80 evra.

Ker se je pri izvajanju ZIUFSZZ izkazalo, da zakon ni dovolj jasen in nedvoumen, smo iskali rešitev in v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje uskladili presečni datum glede zapadlosti obveznosti, ki so jih bile bolnice upravičene plačati iz naslova prejetih sredstev. Presečni datum je bil določen kot 30. 11. 2017. Pri tem je bilo upoštevano tudi to, da je zakon stopil v veljavo 30. 9. 2017, kar bi sicer lahko določili kot presečni datum zapadlosti obveznosti. Vendar pa takrat bolnice še niso prejele finančnih sredstev, ki bi jih lahko koristile za plačilo. Sredstva so prejele šele dva meseca kasneje, 30. 11. 2017, v vmesnem času pa so lahko nastale že nove obveznosti. Ker je šlo za pomoč bolnicam pri reševanju njihove finančne situacije, sta ministrstvi 30. 11. 2017 določili kot razumni rok. S to odločitvijo sta šli naproti čim ugodnejši rešitvi za bolnice. Stališču ministrstev je pritrdila tudi Služba vlade za zakonodajo.