Skoči do osrednje vsebine

99. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala z Letnim poročilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2018 ter sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019-2022 spremeni projekt Mednarodno sodelovanje MIZŠ.

Vlada soglaša z Letnim poročilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2018 glede pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki za leto 2018

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2018 in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada v imenu Republike Slovenije kot ustanoviteljice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije določa, da se presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 v znesku 896.605 EUR v celoti krije iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.

Vlada se je seznanila s Poročilom Ministrstva za javno upravo o izvedbi nadzora nad zakonitostjo, strokovnostjo in učinkovitostjo dela Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah daje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Vladi Republike Slovenije v soglasje in v seznanitev Državnemu zboru Republike Slovenije Letno poročilo za leto 2018 skupaj s sklepom, s katerim je Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije sprejel letno poročilo.

Pristojno ministrstvo ugotavlja, da je agencija poslovala skladno s sprejetim programom dela in finančnim načrtom za leto 2018. Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018 v znesku 896.605 EUR se v celoti krije iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. Ministrstvo za javno upravo je v postopku ocenilo, da je agencija opravila planirane aktivnosti v letu 2018, prestavljene aktivnosti iz objektivnih razlogov pa bodo izvedene v letu 2019.

Glede na določbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju višino dela plače delovne uspešnosti direktorja določi organ, pristojen za njegovo imenovanje. Direktorica je predložila Poročilo direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije o delovanju, poslovanju in opravljanju nalog iz pristojnosti agencije za dodelitev dela plače za redno delovno uspešnost in za letno oceno, v katerem so navedeni cilji, izpolnjeni v letu 2018.

Letno poročilo agencije za leto 2018 je sprejel Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Vlada ocenjuje delovno uspešnost direktorice agencije za leto 2018 kot dobro. Del plače za redno delovno uspešnost ji glede na Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju ne pripada.
 

Podaljšanje in povečanje vrednosti projekta Mednarodno znanstveno sodelovanje MIZŠ

Vlada je na dopisni seji sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019-2022 spremeni projekt Mednarodno sodelovanje MIZŠ, in sicer tako, da se določi nova izhodiščna vrednost projekta in se podaljša njegovo trajanje do 31. decembra 2022. Nova izhodiščna vrednost projekta je dobrih 12,6 milijona EUR.