Skoči do osrednje vsebine

97. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji napravila prvi korak k sistemski prenovi kariernega sistema strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter prerazporedila pravice za porabo in razporeditev proračunskih sredstev. Vlada je prav tako razrešila Vojmirja Urlepa s funkcije državnega sekretarja.

Prvi korak k sistemski prenovi kariernega sistema strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

V okviru razreševanja stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je bil decembra 2018 sklenjen Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). V peti točki navedenega stavkovnega sporazuma se je Vlada Republike Slovenije zavezala, da bo v sodelovanju s predstavniki SVIZ prenovila karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem napredovanja strokovnih delavcev v nazive, ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011, in preučila možnost uvedbe strokovnih nazivov na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju s SVIZ pripravilo predlog realizacije pete točke navedenega stavkovnega sporazuma. Bistvene elemente prenove je ministrstvo uskladilo s SVIZ in pripravilo osnutek dogovora z okvirno časovnico. Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s predlogom navedenega dogovora in pooblastila ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala, da ga podpiše.
Vsebina dogovora je prvi korak k sistemski prenovi kariernega sistema strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Poudarek predlagane vsebine dogovora je na lažjem napredovanju strokovnih delavcev v naziv svetnik in na uvedbi četrtega naziva (višji svetnik), ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011. Sicer pa prenova kariernega razvoja strokovnih delavcev zahteva spremembo predpisov in daljše časovno obdobje za izpolnitev vladne zaveze iz Stavkovnega sporazuma.

Vlada prerazporedila pravice za porabo in razporeditev proračunskih sredstev

Ministrstvo za infrastrukturo je zaradi omejitve po 28. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 predlagalo prerazporeditev pravic porabe v splošno proračunsko rezervacijo v skupni višini 3.167.818,66 EUR. Prerazporeditev je namenjena poplačilu stroškov sanacije neposredne škode na cestni infrastrukturi zaradi posledic naravnih nesreč v letu 2019.
S prerazporeditvijo v višini 3.167.818,66 EUR se Ministrstvu za infrastrukturo torej zagotavlja zadosten obseg pravic porabe za poplačilo stroškov sanacije neposredne škode na cestni infrastrukturi zaradi posledic naravnih nesreč v letu 2019. Tovrstnih stroškov ob rebalansu proračuna za leto 2019 ni bilo možno natančno načrtovati. Skladno z 42. členom ZJF se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo tudi za namene, za katere se med letom izkaže, da pravice porabe niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Vlada razrešila Vojmirja Urlepa s funkcije državnega sekretarja

Vlada je na današnji dopisni seji s 1.1. 2020 razrešila Vojmirja Urlepa s funkcije državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije.
Vojmir Urlep je predsednika vlade obvestil, da s 1. 1. 2020 odstopa s položaja državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade. Predsednik vlade je njegov odstop sprejel.