Skoči do osrednje vsebine

Objavljena dva javna razpisa za projekte sodelovanja na področju gozdarstva v skupni vrednosti 2,14 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki sta namenjena izvedbi projektov sodelovanja na področju gozdarstva.

Gozd

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z javnima razpisoma daje močno spodbudo krepitvi sodelovanja znotraj gozdarskega sektorja ter med gozdarstvom in drugimi sektorji. Potencial ukrepa Sodelovanje je namreč v spodbujanju mnogovrstnega sodelovanja na najrazličnejših področjih ter v povezovanju, ki je nujno potrebno za hitrejši razvoj gozdarstva in tudi širšega podeželja.

Ključno pri tem pa je, da bodo projekti stremeli k jasnemu in praktičnemu rezultatu, ki bo sodelujočim kmetijam in ostalim akterjem prinesel konkretne rešitve v smeri razvoja novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij z namenom doseganja večje produktivnosti in obenem trajnosti na področju gozdarstva. Pripomogli naj bi tudi k zmanjševanju negativnih vplivov gozdarstva na okolje, zlasti na področju biotske raznovrstnosti ter blažitve oziroma prilagajanja na podnebne spremembe. Cilji so torej jasni, poti do teh ciljev pa stvar odločitev članov partnerstva. V središču vsega mora biti kmetija oziroma kmetijsko gospodarstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi sklepa Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči »Pomoč za sodelovanje v gozdarskem sektorju PRP 2014–2020« z notranjim trgom pridobilo podlago za dodeljevanje podpor na podlagi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020 za projekte sodelovanja, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo. S tem je dana večja možnost različnim upravičencem za izvedbo projektov izključno na področju gozdarstva, pri katerih bi sicer le-ti zaradi omejitve dodeljevanja pomoči po pravilu de minimis sodelovali v manjši meri.

Podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij izključno na področju gozdarstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 1,55 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 150.000 evrov za pilotne projekte in 1,4 milijona evrov za projekte EIP.

Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 15.000 do vključno 75.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 75.000 do vključno 350.000 evrov.

Podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja rešitev, ki so namenjene zmanjšanju negativnih vplivov gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v gozdarstvu, prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 590.000 evrov nepovratnih sredstev, od tega 90.000 evrov za pilotne projekte in pol milijona evrov za projekte EIP.

Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 do vključno 45.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 45.000 do vključno 250.000 evrov.

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na oba javna razpisa:

  • na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo,
  • za izvedbo pilotnih projektov je treba vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljata najmanj dva člana,
  • za izvedbo projektov EIP je treba vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani,
  • projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške,
  • pilotni projekti so projekti manjšega obsega in lahko trajajo 12, 24 ali 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev,
  • projekti EIP so projekti večjega obsega in trajajo 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev,
  • javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Upravičenci lahko vlogo na oba javna razpisa v elektronski sistem vložijo od 2. 12. 2019 do 28. 2. 2020 do polnoči.

Oba objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije.

Povezave: