Skoči do osrednje vsebine

85. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela uskladitveni amandma Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Potrdila je tudi Sklep Evropskega Sveta (EU), sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU - brexit. Vlada se je strinjala, da se v veljavnem načrtu razvojnih programov za obdobje 2019-2022 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti 16 novih projektov in 4 spremembe projektov.

Vlada sprejela uskladitveni amandma k 5. členu Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo uskladitvenega amandmaja k 5. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu in ga pošlje v Državni zboru Republike Slovenije.

Uskladitveni amandma k 9. in 11. točki dvanajstega odstavka 16. člena zakona je potreben zaradi sprejema amandmaja k 29. členu Predloga zakona na seji matičnega delovnega telesa, ki je kot upravičence do subvencioniranega prevoza določil registrirane športnike, ter sprejetih amandmajev v drugi obravnavi na seji Državnega zbora k 29. členu, s katerim se je v 114. b členu zakona pravica registriranih športnikov do brezplačne vozovnice določila za celotno območje Slovenije, in amandmaja k 6. členu, s katerim se je v novem dvanajstem odstavku 17. člena zakona uredila povezava evidence subvencioniranih vozovnic z evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja področje športa. V 9. in 11. točki dvanajstega odstavka 16. člena zakona se odpravlja neskladje glede opredelitve upravičenca do subvencije prevoza, podatkov, ki jih vsebuje evidenca subvencije prevoza, in območja, na katerem se opravlja prevoz s subvencionirano vozovnico.

Uskladitveni amandma k 7. točki trinajstega odstavka 16. člena zakona je potreben zaradi sprejema amandmaja k 29. členu na seji Državnega zbora, ki je v 114.b členu zakona dodatno določil upravičence do brezplačnega prevoza. V 7. točki se odpravlja neskladje glede podatka o statusu upravičenca, ki naj bi se v vodil v evidenci enotne vozovnice do brezplačnega prevoza.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo


Sklep Evropskega Sveta (EU) o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU

Vlada je sprejela Sklep Evropskega Sveta (EU), sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU - brexit.

Republika Slovenija podpira besedilo predloga Sklepa Evropskega sveta, sprejetega v dogovoru z Združenim kraljestvom, o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU. Predlog je namenjen pridobitvi strinjanja Evropskega sveta za dodatno podaljšanje datuma izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije do prvega dne meseca po zaključku postopkov ratifikacije ali 31. januarja 2020, kar koli nastopi prej.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Sprememba veljavnega načrta razvojnih programov 2019-2022

Vlada Republike Slovenije je potrdila, da se v veljavnem načrtu razvojnih programov za obdobje 2019-2022 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti 16 novih projektov in 4 spremembe projektov.

Gre za projekte, ki obsegajo predvsem ureditev cest, pločnikov in kanalizacije, rekonstrukcijo zdravstvenega doma, izgradnjo in ureditve večnamenskih objektov, dvoran, čistilnih naprav, sofinanciranje zapiralnih del odlagališča nevarnih odpadkov, ureditev zunanjih površin, adaptacijo šole.

Za vse navedene projekte je bila izdelana investicijska dokumentacija in potrjena s strani pristojnega organa občine, omenjena dokumentacija pa se hrani na občinah.

S predlagano vključitvijo 16 novih projektov in štirih sprememb projektov, se vrednost evidenčnega projekta 2130-16-0002 - Sofinanciranje investicijskih projektov občin, ustrezno zniža za 4.252.147,46 evrov.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Pooblastilo za posredovanje splošnega akta ARRS za objavo v uradnem listu

Vlada se je na dopisni seji seznanila s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki ga je sprejel Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Predhodno je soglasje na spremembe pravilnika podal minister, pristojen za znanost. Vlada je sklenila, da se pravilnik pošlje v objavo v Uradni list Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


Podelitev državnega odlikovanja Kraljevine Norveške predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju

Vlada je podala pozitivno mnenje k podelitvi državnega odlikovanja Kraljevine Norveške z nazivom" Veliki križ" v redu "Sveti Olav" predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju.

Norveški kralj Harald V želi predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju ob priložnosti njegovega državniškega obiska 6. in 7. novembra 2019 na Norveškem podeliti državno odlikovanje prve stopnje "Veliki križ" v redu "Sveti Olav" .

Gre za tretje najvišje norveško državno odlikovanje, ki ga norveški kralj podeljuje tujim državnikom ob priložnosti državniških obiskov. Predsedniku Borutu Pahorju bo odlikovanje podeljeno za njegove zasluge pri krepitvi sodelovanja med državama in utrjevanju vezi med narodoma obeh držav.

V okviru obiska je načrtovana vzajemna podelitev visokih državnih odlikovanj. Norveški prestolonaslednik Haakon Magnus in njegova soproga, kronska princesa Mette-Marit, bosta prejela slovensko odlikovanje Zlati red za zasluge na diplomatskem in mednarodnem področju. Norveški kralj Harald V. je slovensko odlikovanje Red za izredne zasluge prejel ob priložnosti državniškega obiska v Slovenji leta 2011.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve