Skoči do osrednje vsebine

67. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o več prerazporeditvah sredstev. Podprla je predlog uredbe o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (EIT) in ob tem je poudarja, da je pomembno, da Skupnosti znanja in inovacij EIT dosežejo čim večje območje tudi v lokalnih okoljih v okviru Regionalne inovacijske sheme. Slovenija si bo prizadevala (p)ostati ciljna država te sheme. Vlada je med drugim imenovala dr. Bojana Nastava na položaj generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije.

Vlada o prerazporeditvi sredstev

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o več prerazporeditvah sredstev.

Ministrstvo za javno upravo je predlagalo prerazporeditev pravic porabe znotraj lastnega finančnega načrta v višini 329.018,50 evra z namenom zagotavljanja pravic porabe za nakup strojne računalniške opreme.

Ministrstvo za javno upravo je predlagalo prerazporeditev pravic porabe v višini 235.021 evrov na Ministrstvo za notranje zadeve, in sicer na postavko Nadgradnja in vzdrževanje registrov upravno notranjih zadev.

Ministrstvo za finance je predlagalo prerazporeditev 193.000 evrov na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer zaradi zagotavljanja sredstev za financiranje rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencev.

Ministrstvo za finance je predlagalo razporeditev pravic porabe v višini 51.500,34 evra iz rezerve za stroške predsedovanja EU na Protokol v Vladi RS, in sicer za stroške dela skupaj z regresom za osem novo zaposlenih s 1. septembrom 2019 in za povečan obseg dela za eno osebo.

Ministrstvo za javno upravo je predlagalo prerazporeditev pravic porabe v višini 51.170,41 evra na vladni urad za komuniciranje iz naslova stroškov dela za prenos enega delovnega mesta na podlagi Aneksa št. 1 k Sporazumu o spremembah kadrovskega načrta in prenosu finančnih sredstev.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru svojega finančnega načrta prerazporeja 27.000 evrov, in sicer za sofinanciranje dveh aplikativnih projektov, ki sta bila odobrena s strani Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Ministrstvo za infrastrukturo oz. Inšpektorat RS za infrastrukturo je predlagal prerazporeditev pravic porabe v skupni višini 20.054,10 evra na vladno službo za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, in sicer na podlagi Sporazuma o trajnem prenosu kvote za zaposlitev in prenosu finančnih sredstev za eno delovno mesto iz omenjenega inšpektorata na vladno službo za razvoj.

Ministrstvo za javno upravo je predlagalo tudi prerazporeditev pravic porabe v višini 4566,67 evra na Ministrstvo za finance iz naslova vračila sredstev, ki niso upravičena za povračilo sredstev iz EU.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je predlagalo prerazporeditev pravic porabe na vladni urad za komuniciranje v višini 5000 evrov, in sicer na podlagi Dogovora o prenosu sredstev v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2019.

Vir: Ministrstvo za finance

Stališče Republike Slovenije do Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo

Vlada je sprejela stališče o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021-2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije. Republika Slovenija ga podpira v pomembnejših segmentih.

Vlada se strinja, da je EIT potrebno krepiti na več ravneh in ukrepati tam, kjer ima največji učinek in kjer ne prihaja do podvajanj. Zato si bo Republika Slovenija prizadevala, da bo pristop in ukrepanje EIT dopolnilno in sinergično s pristopom k podpori raziskavam in inovacijam Evropskega sveta za inovacije v okviru programa Obzorje Evropa.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Stališče Republike Slovenije do predloga uredbe o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo

Vlada je podprla predlog uredbe o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (EIT). Ob tem je poudarila, da je pomembno, da Skupnosti znanja in inovacij EIT dosežejo čim večje območje tudi v lokalnih okoljih v okviru Regionalne inovacijske sheme. Slovenija si bo prizadevala (p)ostati ciljna država te sheme.

EIT po 10 letih delovanja kaže največ rezultatov na področju izobraževanja in usposabljanja ter podpore podjetniškemu zagonu in rasti. Slovenija se zavzema za ohranitev prednosti EIT na teh področjih, istočasno pa meni da mora še naprej strmeti k uravnoteženemu podpiranju vseh treh oglišč »trikotnika znanja«, vključno z raziskavami.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Stališče do predloga uredbe Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/124 in (EU) 2018/2025 glede nekaterih ribolovnih možnosti

Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/124 in (EU) 2018/2025 glede nekaterih ribolovnih možnosti in predlog podpira.

Namen predlaganih sprememb je spremeniti Uredbo Sveta (EU) 2019/124 z dne 30. januarja 2019 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije ter Uredbo Sveta (EU) št. 2018/2025 z dne 17. decembra 2018 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020.

Spremembe navedenih uredb zadevajo opredelitev celotnega dovoljenega ulova za sardona ter za okatega ribona v nekaterih vodah Atlantika na podlagi znanstvenega mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), ki je bilo podano junija 2019.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada imenovala dr. Bojana Nastava na položaj generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji imenovala dr. Bojana Nastava na položaj generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije z dnem 21. 8. 2019, za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Dr. Bojan Nastav je leta 2003 z odliko diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izobraževanje je nadaljeval z interdisciplinarnim podiplomskim študijem statistika (modul: uradna statistika). Leta 2009 je s svojim doktorskim delom z naslovom Siva ekonomija v Sloveniji: merjenje, vzroki in posledice postal doktor znanosti statistike. Svoje delovne izkušnje je začel nabirati kot mladi raziskovalec (asistent) na Fakulteti za management v Kopru, v podjetju NET d.o.o. je delal kot vodja kakovosti, od leta 2009 do 2013 pa je bil prodekan za znanstvenoraziskovalno delo študentov na Fakulteti za management.

V naslednjih petih letih ga je pot vodila v Združene države Amerika v organe Združenih narodov, kjer je opravljal delo statistika, in v Ženevo, kjer je bil med drugim odgovoren tudi za načrtovanje projekta objave svetovne baze podatkov World Economy Database, kar je vključevalo podrobno testiranje baze in koordinacijo dela več posameznikov. Prek doktorskega študija in dela v mednarodnih statističnih uradih je spoznal uradno statistiko, njena načela ter metodološke okvirje, mednarodne vidike (delo Statistične komisije ZN) in pomembnejše izzive (npr. cilji trajnostnega razvoja (SDG), masovni podatki (Big Data)). Od leta 2018 je direktor podjetja NET d.o.o.

Vir: Kabinet predsednika vlade

Mnenje vlade o podelitvi Srebrnega križa za zasluge Madžarske slovenskemu državljanu dr. Vilmosu Vassu

Vlada je dala pozitivno mnenje k podelitvi Srebrnega križa za zasluge Madžarske slovenskemu državljanu dr. Vilmosu Vassu ter ga posredovala Uradu predsednika Republike Slovenije.

Dr. Vilmos Vass je zdravnik družinske medicine v Prekmurju in predsednik prekmurske sekcije Madžarskega zdravstvenega združenja. Madžarska ga želi odlikovati za njegovo dolgoletno delo v zdravstvu v Prekmurju in za njegovo aktivno vlogo v korist skupnosti.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve