Skoči do osrednje vsebine

Pojasnila glede gibanja števila zaposlenih v javnem sektorju in glede gibanja mase plač v povezavi z dogovorom s sindikati javnega sektorja

V zvezi z informacijami glede gibanja števila zaposlenih v javnem sektorju, ki so se v zadnjem času pojavile v javnosti in v različnih medijih, Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da se podatki nanašajo na javni sektor, ki ga skladno z določbo Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju sestavljajo:
- državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
- druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

Gibanje števila zaposlenih v javnem sektorju

Ministrstvo za javno upravo na portalu plač objavlja podatke o gibanju števila zaposlenih v javnem sektorju, in sicer so podatki prikazani na naslednji način: 

  1. Podatki o številu zaposlenih, izračuni na podlagi števila opravljenih ur
  2. Podatki o številu zaposlenih, prikazani na podlagi števila izplačanih plač
  3. Podatki o številu vseh, ki so prejeli katerokoli izplačilo, tudi za preteklo obdobje in tudi bivši zaposleni

Primerjava podatkov iz 3. točke ni ustrezna, saj ta podatek ne kaže gibanja po mesecih, ampak kaže samo in izključno število tistih, ki so v določenem mesecu prejeli katerokoli izplačilo. Tako je na primer za leto 2019 treba upoštevati tudi naslednje: 

  • Pri izplačilu plače v januarju so bile izplačane razlike v višini regresa za letni dopust za 2018, saj je bila višina regresa za javne uslužbence, ki so prejemali plačo iz 17. ali nižjega plačnega razreda, dogovorjena šele v decembru 2018,
  • V aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev iz decembra 2018 je bila določena jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju, ki je bila izplačana vsem, ki so bili na dan uveljavitve aneksov 7.12.2018 v delovnem razmerju in so že izpolnili 40 let delovne dobe, to je bilo enkratno izplačilo pri plači za februar 2019.

Primerjava podatkov iz 3. točke ne kaže gibanja zaposlenih in ne more biti podlaga za trditve, da se je število zaposlenih v javnem sektorju povečalo za odstotek, izračunan na podlagi podatkov iz leta 2018 v primerjavi s podatki iz leta 2019.

V priloženi tabeli so podatki o številu zaposlenih v organih državne uprave in za celoten javni sektor na podlagi opravljenih ur in na podlagi števila izplačanih plač za september 2018 in april 2019. 

Najbolj relevantni so podatki o številu zaposlenih na podlagi opravljenih ur, saj ti vplivajo na maso stroškov dela v javnem sektorju. Ti podatki kažejo, da je v tem obdobju število zaposlenih v celotnem javnem sektorju ostalo praktično enako, v organih državne uprave pa se je zmanjšalo za 1,7%.

Gibanje mase plač glede na dogovor s sindikati

V letu 2018 se je masa plač glede na leto 2017 povečala za 4,3%, ocena povišanja za prihodnja leta na račun učinkov dogovora s sindikati decembra 2018 pa znaša:

  • v letu 2019 se naj bi masa povečala za 3,4%,
  • v letu 2020 za 2,7% in
  • v letu 2021 za 0,5%.

Dejansko povišanje mase bo večje, saj se bo masa povišala še zaradi učinka napredovanj in zaradi povečevanja števila zaposlenih (glej tabelo: gibanje mase plač).

V tretji dodani preglednici, ki vsebuje dve tabeli, je dodan še konkretni prikaz razlike: v prvi tabeli je pregled števila zaposlenih, ki so prejeli plačo (redna in zaostala izplačila), po podskupinah dejavnosti v obdobju september 2018 - april 2019, druga pa prikazuje število zaposlenih na podlagi opravljenih ur po podskupinah dejavnosti v obdobju september 2018 - april 2019.