Skoči do osrednje vsebine

Objava izhodišč in priročnika za presojo vplivov na kulturno dediščino

Ministrstvo za kulturo je na prenovljenih spletnih straneh objavilo izhodišča in priporočila za presojo vplivov na kulturno dediščino v postopkih priprave planov in projektov. S tem se pridružuje naprednim državam in inštitucijam, ki (strateško) presojo vplivov z vrednotenjem možnih vplivov na kulturno dediščino prepoznavajo kot pomemben instrument varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine ter aktivno gradijo dobro prakso (Evropska komisija, Svet Evrope, ICOMOS, Anglija, Kanada idr.).

Presoja vplivov na kulturno dediščino: Izhodišča

Objava izhodišč in priročnika | Avtor Ministrstvo za kulturo

Ob izhodišču, da je kulturna dediščina s svojo raznovrstnostjo in kakovostjo pomembna socialna, gospodarska, vzgojna in identifikacijska priložnost, je treba vplive planov in projektov na kulturno dediščino podrobno proučiti, ovrednotiti, z ustreznim načrtovanjem iskati najboljše možne rešitve, se negativnim vplivom v celoti izogniti ali jih vsaj zmanjšati na najmanjšo možno mero.

Kljub dolgoletni zakonski obvezi ter praksi izvajanja (celovitih) presoj vplivov na kulturno dediščino, je obravnava kulturne dediščine še vedno mestoma nedorečena in žal pogosto obrobna, zato je bilo na podlagi dobre prakse in po vzoru navodil (angl. guidance) in smernic (angl. guidelines) za presojo vplivov na kulturno dediščino tujih držav pripravljeno gradivo v dveh delih:

-        Izhodišča obsegajo teoretična in analitična izhodišča ter pravni okvir, povezan s področjem strateške presoje vplivov na kulturno dediščino. Izhodišča se uporabljajo za seznanitev izdelovalcev okoljskih poročil, pripravljavcev in izdelovalcev planov ter drugih udeležencev, vključenih v pripravo, presojo in sprejetje planov, s ključnimi izhodišči varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine z vidika presojanja vplivov na okolje.

-        Priročnik je namenjen pripravi posameznih faz strateške presoje in vsebin okoljskega poročila z vidika varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine. Osredotoča se na strateško presojo vplivov na okolje, vendar se lahko glede izhodišč in presoje smiselno uporablja tudi v postopku presoje vplivov na okolje in pri pripravi poročila o vplivih na okolje ter za druga vrednotenja vplivov, ki so podlaga za sprejemanje odločitev pri urejanju prostora in oblikovanju razvojnih programov.

Konservatorje, pripravljavce planov in okoljskih presoj, nosilce urejanja prostora, občine in druge deležnike vabimo k uporabi izhodišč in priročnika, ki sta dostopna na https://www.gov.si/teme/varstvo-dediscine-v-prostorskih-in-razvojnih-dokumentih/, ter k udeležbi na izobraževanju na temo Presoj vplivov na kulturno dediščino, ki ga bo Ministrstvo za kulturo organiziralo predvidoma v začetku jeseni.

Iskalnik