Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za dokumentacijsko in knjižnično gradivo evidentiramo in usmerjamo prispele dokumente v ustrezne dokumentne zbirke. Ob tem pregledujemo in zavračamo prispelo navadno in elektronsko pošto, če ni poslana v skladu z veljavnimi predpisi, ter klasificiramo dokumente in skrbimo za popolnost dokumentnih zbirk.

Poleg zgoraj navedenih nalog:

 • sprejemamo, skeniramo, signiramo in odpravljamo gradiva ter razmnožujemo dokumentarno gradivo;
 • pripravljamo dokumentarno gradivo za mikrofilm in izvajamo druge naloge, ki se nanašajo na nadaljnjo mikrofilmsko obdelavo gradiv;
 • prevažamo in prenašamo pošto, spise in druga gradiva, denar in drug material;
 • pripravljamo in arhiviramo elektronsko gradivo ter vodimo ustrezno evidenco;
 • opravljamo naloge prevzemanja, hranjenja, vzdrževanja, strokovne obdelave (urejanje, popisovanje, izdelava pripomočkov za uporabo gradiva) in uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva v stalni zbirki, naloge odbiranja arhivskega gradiva po navodilih Arhiva Republike Slovenije, izločanje gradiva, ki mu je potekel rok hrambe;
 • vodimo evidence o dokumentih (ki vsebujejo tudi osebne podatke in podatke s stopnjo tajnosti) na različnih nosilcih zapisa (papir, mikrofilm, e-zapis);
 • na zahtevo zaposlenih iščemo, digitaliziramo in pošiljamo arhivirane in mikrofilmane dokumente, ki niso neposredno dostopni v informacijskem sistemu Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije;
 • pripravljamo elektronsko dokumentarno gradivo za arhiviranje in arhiviramo elektronsko gradivo;
 • skrbimo za strokovno in periodično literaturo;
 • nabavljamo in obdelujemo knjižnično gradivo (knjige, strokovno literaturo, časopise, druge periodične publikacije in drugo);
 • izposojamo in vodimo evidence o izposoji knjižničnega gradiva;
 • dnevno vnašamo in skrbimo za dostavo prispelih časopisov in periodičnih publikacij;
 • pripravljamo analize in poročila o delu sektorja za dokumentacijsko in knjižnično dejavnost.