Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu za kemikalije opravljamo strokovne, upravne in razvojne naloge ter izvajamo inšpekcijske nadzore nad proizvodnjo in uporabo kemikalij ter prometom z njimi v industrijski in splošni rabi. Pri svojem delu tako spremljamo promet s kemikalijami oziroma njihovo uporabo ter vzpostavljamo ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred njihovimi škodljivimi učinki.

Spremljamo napredek v znanosti in tehnologiji pri ugotavljanju negativnih vplivov oziroma nevarnosti za človekovo zdravje in z okoljem povezanih dejavnikov tveganja. Izvajamo postopke registracij biocidnih proizvodov in sodelujemo v postopkih registracij fitofarmacevtskih sredstev. Določamo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pred uporabo kozmetičnih izdelkov in detergentov. Spremljamo uporabo nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, da bi zmanjšali tveganje za zdravje ljudi in okolje zaradi neustreznega ravnanja z odpadno opremo. Spremljamo razgrajevanje kemikalij in sledi v okolju ter živih organizmih. Poleg tega ukrepamo, ko zaznamo proizvodnjo in uporabo snovi, ki so lahko predhodne sestavine za izdelavo kemično-biološkega orožja, prepovedanih drog in eksploziva, ter promet s takimi snovmi, s čimer preprečujemo njihovo zlorabo ali uporabo v nedovoljene namene. Urad za kemikalije upravlja obsežen in zahteven nabor nacionalnih, evropskih ter mednarodnih predpisov, ki urejajo nadzor nad tveganjem zaradi uporabe kemikalij, in se kot enakovreden partner aktivno vključuje v skupne evropske politike na tem področju. Vključeni smo v najzahtevnejše postopke ocenjevanja kemikalij v procesih institucij Evropske unije in s tem enakovredno prispevamo k vzpostavljanju oziroma zagotavljanju skupne kemijske varnosti, ki je le države same ne morejo zagotavljati.

Vodstvo

Organizacijska enota urada