Skoči do osrednje vsebine

Na Inšpekciji za kemikalije izvajamo inšpekcijski nadzor in pri tem lahko predlagamo priporočila, usmeritve in ukrepe za izboljšanje kemijske varnosti, s tem pa zagotavljamo varovanje zdravja ljudi in okolja v državi. Pristojni inšpektorji nudimo strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam tudi, kadar je to potrebno zaradi izvajanja veljavnih zakonov in drugih predpisov. Pri svojem delu sodelujemo z drugimi inšpekcijami, ki izvajajo inšpekcijski nadzor nad zagotavljanjem kemijske varnosti, tako doma kot v drugih državah Evropske unije, sodelujemo z analiznimi laboratoriji ter raziskovalnimi, izobraževalnimi organizacijami in drugimi strokovnjaki na področju kemijske varnosti.

Inšpekcijski nadzor nad kemikalijami

Inšpektorji za kemikalije lahko brez predhodne napovedi ali dovoljenja zavezanca oziroma odgovorne osebe ne glede na delovni čas vstopimo v prostore oziroma objekte ali k opremi in napravam. V stanovanjske prostore zavezanca lahko vstopimo samo z odločbo pristojnega sodišča ali izrecnim soglasjem zavezanca.

Zavezanec mora inšpektorju za kemikalije omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora. Če inšpektor za kemikalije pri opravljanju nadzora naleti na fizični odpor ali tak odpor pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.

Kadar inšpektor za kemikalije pri opravljanju nadzorstva ugotovi kršitve zakona ali drugih predpisov oziroma aktov, ima pravico in dolžnost, da odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi. Prav tako lahko inšpektor sproži in izvede postopke, ki jih opredeljuje Zakon o prekrških, poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ali predlaga pristojnemu organu posamezne ukrepe.

Ukrepanje inšpektorjev za kemikalije

Inšpektorji za kemikalije imamo ob opravljanju inšpekcijskega nadzora pri fizični ali pravni osebi pravico, da pregledujemo prostore, objekte, stroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poleg tega smemo pregledovati tudi poslovne knjige, pogodbe, listine in drugo dokumentacijo o poslovanju. Kadar se ta vodi in hrani na elektronskem mediju, lahko zahtevamo izdelavo te dokumentacije v pisni obliki, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko.

V upravnih postopkih, ki jih vodimo, lahko zaslišujemo stranke in priče, dostopamo do osebnih in drugih podatkov iz uradnih evidenc ali podobnih zbirk podatkov, kadar je to potrebno za izvedbo inšpekcijskega nadzora.

Inšpektorji imamo pravico in dolžnost, da ob opravljanju inšpekcijskega nadzora izrečemo bodisi prepoved ali ustavitev prometa s kemikalijami bodisi prepoved ali ustavitev prometa z biocidnimi proizvodi.

Kadar se med inšpekcijskim nadzorom izkaže, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje predpisanih pogojev, lahko inšpektorji izdamo prepoved izvajanja prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi, prepoved proizvodnje, prometa ali uporabe snovi, ki predstavljajo obstojna organska onesnaževala, bodisi samih snovi, v zmeseh ali kot sestavino izdelkov. Ob odkritju detergenta, ki pomeni tveganje za varnost ali zdravje ljudi oziroma živali, lahko inšpektorji izrečemo začasno prepoved dajanja teh izdelkov v promet. Obenem odredimo tudi odpravo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti ali druge ukrepe in dejanja, ki jih določa zakon.

Naziv storitve Institucija
Inšpekcija za kemikalije
Urad Republike Slovenije za kemikalije