Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Uprave Republike Slovenije za javna plačila

Teme

 • Register proračunskih uporabnikov

  Register proračunskih uporabnikov, ki ga sestavljajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

 • Plačilne storitve za proračunske uporabnike

  Plačilne storitve za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Proračunskim uporabnikom zagotavlja sodobne poti pri opravljanju plačilnih storitev, ki jih izvaja posredno prek Banke Slovenije.

 • Izmenjava e-računov s proračunskimi uporabniki

  Za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki je enotna vstopna in izstopna točka Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki ureja Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune.

 • Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki

  Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki so vsi davčni in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi predpisi določeni kot splošno obvezni, na primer davki, prispevki, takse, pristojbine, denarne kazni in druge. Zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke na podračune javnofinančnih prihodkov.

Projekti

 • Uprava Republike Slovenije za javna plačila sodeluje kot projektni partner Ministrstva za javno upravo, Uradnega lista Republike Slovenije in podjetja Mojdenar IT d.o.o. pri projektu Implementacija naprednih registrov pogodb (Advanced contract register implementation). Namen projekta je nadgraditi register pogodb, ki se nahaja na portalu javnih naročil, da bo mogoče transparentno dostopati do podatkov o realizaciji pogodb s področja javnega naročanja in podatkov o izvršenih plačilih po posamezni pogodbi.

 • ROSE 2

  Zaključen

  Projekt ROSE 2 »Readiness Of Slovenian E-invoicing 2« (2019-SI-IA-0006) je nadaljevanje projekta ROSE z namenom, da se z nadgradnjo standardiziranih dokumentov omogoči avtomatizirane procese poslovanja podjetij in javnega sektorja od naročila blaga in storitev, dobave, izstavitve računa vse do plačila, in sicer z elektronsko izmenjavo dokumentov preko varnih elektronskih poti.

 • Operacija ePlačam

  Zaključen

  Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot 11. prednostno os določa pravno državo, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovito javno upravo, podporo razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev. Operacija bo z razvojem novih skupnih gradnikov, orodij in storitev, predvsem za elektronsko pošiljanje podatkov in e-plačil bistveno prispevala k izboljšanju institucionalnih zmogljivosti in učinkoviti javni upravi.