Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Finančno-računovodski službi usklajujemo in vodimo postopke za pripravo k ciljem usmerjenega predloga proračuna ministrstva. Sproti spremljamo in napovedujemo potrebe za likvidnostna sredstva in pripravljamo knjigovodske listine, potrebne za izvrševanje proračuna.

Vodimo finančno poslovanje ministrstva, vključno s predstavništvi Slovenije v tujini, zagotavljamo zakonitost finančnega poslovanja in opravljamo ustrezni nadzor nad finančnim poslovanjem in porabo proračunskih sredstev. Pripravljamo poročila Banki Slovenije o stanjih na deviznih računih predstavništev Slovenije v tujini.

Spremljamo in se aktivno vključujemo v pripravo finančnih predpisov Republike Slovenije in njihovih sprememb. Pripravljamo poročila, informacije, analize in predloge ministru, vladi in državnemu zboru.

Aktivno se vključujemo v pridobivanje evropskih sredstev, npr. iz Sklada za notranjo varnost. Tekoče spremljamo porabo in pripravljamo zahtevke za vračilo sredstev.

Vodimo evidenco sklenjenih pogodb in spremljamo njihovo finančno izpolnitev, pripravljamo predloge finančno ovrednotenih programov, izdajamo naročilnice in naročilne liste, vodimo evidenco prejetih računov, pripravljamo plačilne naloge za plačevanje obveznosti ministrstva do dobaviteljev oziroma izvajalcev in izplačila javnim uslužbencem na podlagi nalogov za službena potovanja.

Izvajamo inventarizacijo novo nabavljenih premičnih in nepremičnih osnovnih sredstev in  za povečanje knjigovodske vrednosti tistih, katerih vrednost se je na podlagi izvedenega javnega naročila povečala.

Zagotavljamo finančne in materialne pogoje za delo predstavništev Slovenije v tujini. Na podlagi izvirnih knjigovodskih listin vodimo finančno in materialno evidenco poslovanja predstavništev v tujini, opravljamo nadzor nad pravilnostjo računovodske evidence prihodkov in odhodkov ter na tej podlagi pripravljamo izvedene knjigovodske listine – finančna poročila predstavništev v tujini, ki jih pošiljamo v evidenco Direktoratu za javno računovodstvo pri Ministrstvu za finance.

Spremljamo prevzemanje obveznosti predstavništev v tujini in vodimo seznam sklenjenih pogodb po posameznih predstavništvih ter na tej podlagi pripravljamo oceno potrebnih letnih finančnih sredstev.

Iskalnik