GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na podlagi Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih, Dunajske konvencije o konzularnih odnosih, Zakona o zunanjih zadevah, druge zakonodaje in predpisov ter mednarodne prakse Diplomatski protokol zagotavlja podporo diplomatskemu in konzularnemu zboru, diplomatskim predstavništvom, mednarodnim organizacijam in njihovim predstavništvom ter konzulatom za njihovo delovanje v Republiki Sloveniji.

Diplomatski protokol pripravlja in izvaja protokolarne dogodke ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, delovne obiske tujih zunanjih ministrov v Sloveniji ter različne bilateralne in multilateralne protokolarne dogodke, ki jih organizira zunanje ministrstvo.

Diplomatski protokol opravlja naloge, ki se nanašajo na ugotavljanje obsega diplomatskih privilegijev in imunitet, ter izvaja postopke za njihovo uresničevanje. Zagotavlja spoštovanje določb o imunitetah, vsebovanih v dunajskih konvencijah o diplomatskih in konzularnih odnosih, in vzajemnost pri uresničevanju privilegijev. Vodi evidenco članov osebja tujih predstavništev in njihovih družinskih članov ter izdaja diplomatske, konzularne in službene izkaznice.

Diplomatski protokol vodi postopke izdaje agremajev tujim veleposlanikom in postopke predaje poverilnih pisem in kopij poverilnih pisem tujih veleposlanikov ter vodi diplomatsko listo, seznam konzulatov ter seznam mednarodnih organizacij in predstavništev v Republiki Sloveniji. V postopku imenovanj slovenskih veleposlanikov in generalnih konzulov skrbi za pripravo poverilnih, odpoklicih in patentnih pisem.

Diplomatski protokol vodi protokolarno diplomatsko korespondenco (note, verbalne note, cirkularne note, promemorije, uradna pisma) s tujimi diplomatskimi predstavništvi in konzulati. V njegovi pristojnosti so protokolarna darila ter celostna podoba protokolarne korespondence zunanjega ministrstva ter diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini.

Diplomatski protokol spremlja in proučuje mednarodno protokolarno prakso in ceremonial drugih držav ter razvija domačo prakso.

Oddelek za prevajanje Diplomatskega protokola opravlja prevode iz tujih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine in italijanščine) v slovenščino in obratno. Lektorira besedila v slovenskem in tujih jezikih ter zagotavlja konsekutivno in simultano tolmačenje (angleščina, francoščina). Oddelek sodeluje v Strokovni skupini Vlade Republike Slovenije za redakcijo prevodov mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu, in sestavlja interne terminološke glosarje za posamezna področja. Sodno overja prevode iz slovenščine v angleščino in nemščino ter obratno.

Dokumenti