Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V Finančno-računovodski službi usklajujemo in vodimo postopke za pripravo k ciljem usmerjenega predloga proračuna ministrstva. Sproti spremljamo in napovedujemo potrebe za likvidnostna sredstva in pripravljamo knjigovodske listine, potrebne za izvrševanje proračuna.

Vodimo finančno poslovanje ministrstva, vključno s predstavništvi Slovenije v tujini, zagotavljamo zakonitost finančnega poslovanja in opravljamo ustrezni nadzor nad finančnim poslovanjem in porabo proračunskih sredstev. Pripravljamo poročila Banki Slovenije o stanjih na deviznih računih predstavništev Slovenije v tujini.

Spremljamo in se aktivno vključujemo v pripravo finančnih predpisov Republike Slovenije in njihovih sprememb. Pripravljamo poročila, informacije, analize in predloge ministru, vladi in državnemu zboru.

Aktivno se vključujemo v načrtovanje in pridobivanje evropskih sredstev za projekte, ki se (so)financirajo iz skladov EU, naprimer iz Sklada za notranjo varnost, Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, Načrta za okrevanje in odpornost. Spremljamo porabo in pripravljamo zahtevke za povračilo založenih sredstev iz EU v državni proračun.

Vodimo evidenco sklenjenih pogodb in spremljamo njihovo finančno izpolnitev, pripravljamo predloge finančno ovrednotenih programov, izdajamo naročilnice in naročilne liste, vodimo evidenco prejetih računov, pripravljamo plačilne naloge za plačevanje obveznosti ministrstva do dobaviteljev oziroma izvajalcev in izplačila javnim uslužbencem na podlagi nalogov za službena potovanja.

Izvajamo inventarizacijo novo nabavljenih premičnih in nepremičnih osnovnih sredstev in  za povečanje knjigovodske vrednosti tistih, katerih vrednost se je na podlagi izvedenega javnega naročila povečala.

Zagotavljamo finančne in materialne pogoje za delo predstavništev Slovenije v tujini. Na podlagi izvirnih knjigovodskih listin vodimo finančno in materialno evidenco poslovanja predstavništev v tujini, opravljamo nadzor nad pravilnostjo računovodske evidence prihodkov in odhodkov ter na tej podlagi pripravljamo izvedene knjigovodske listine – finančna poročila predstavništev v tujini, ki jih pošiljamo v evidenco Direktoratu za javno računovodstvo pri Ministrstvu za finance.

Spremljamo prevzemanje obveznosti predstavništev v tujini in vodimo seznam sklenjenih pogodb po posameznih predstavništvih ter na tej podlagi pripravljamo oceno potrebnih letnih finančnih sredstev.

Upravljanje sredstev EU

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve sodeluje v naslednjih skladih EU:

Sklad za zunanje meje (2007–2013) - arhivska stran

Sklad za notranjo varnost (2014–2020) – meje

Ministrstvo je izvajalo projekte v podporo izvajanju skupne vizumske politike EU, ki jih je (so)financirala EU, na področjih, kot so razvoj izboljšanega vizumskega informacijskega sistema, zagotavljanje kakovostne povezljivosti z ministrstvom, nakup strojne in programske opreme za podporo pri obdelavi vizumskih vlog, nakup opreme za odvzem prstnih odtisov, nakup opreme za odkrivanje ponarejenih dokumentov, prilagoditev sistema VIS zahtevam vstopno-izstopnega sistema (Entry/Exit System – EES) in drugim IT-sistemom, izboljšanje varnostnih standardov, funkcij, procesov na predstavništvih v tretjih državah, standardno konzularno usposabljanje, kadrovska pokritost na izbranih diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini in jezikovni tečaji za zaposlene na konzularnih oddelkih.

Programski dokumenti Sklada za notranjo varnost ter vsebinski in finančni podatki o njegovem izvajanju so objavljeni na spletni strani odgovornega organa sklada, ki je Ministrstvo za notranje zadeve.

Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (2021-2027)

Ministrstvo predvideva nadaljnje izvajanje projektov, ki jih (so)financira EU, v podporo izvajanju skupne vizumske politike EU, kot je bilo že v preteklih finančnih perspektivah, za zagotavljanje kakovostne povezljivosti, nakup in vzdrževanje strojne in programske informacijsko-komunikacijske opreme za podporo pri obdelavi vizumskih vlog, izboljšanje varnostnih standardov, funkcij in procesov na konzulatih Republike Sloveniji v tujini, kadrovsko pokritost na izbranih diplomatsko-konzularnih predstavništvih in usposobljenost kadra, vključenega v postopke izdajanja vizumov, tudi s konzularnim usposabljanjem. Hkrati predvideva nove projekte v podporo nadaljnji digitalizaciji pri obravnavi vizumskih vlog.

Ministrstvo za notranje zadeve, ki upravlja instrument, objavlja programske dokumente instrumenta ter vsebinske in finančne podatke o njegovem izvajanju na portalu evropskasredstva.si.

Sofinancira Evropska unija

Načrt za okrevanje in odpornost (2020–2026) – razvojno področje Digitalna preobrazba

Ministrstvo je vključeno v naložbo Modernizacija digitalnega okolja javne uprave s projektom digitalizacije na področju Ministrstva za zunanje evropske zadeve, ki predvideva pet aktivnosti:

  • digitalizacija procesov pri izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči,
  • javni portal mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (MRSHP),
  • digitalizacija obrazca eTurist,
  • mobilna aplikacija za oddajo vizumskih vlog prek mobilnih naprav VisaApp,
  • portal Znanstvena diplomacija Republike Slovenije.

V vlogi koordinacijskega organa nastopa Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost.