Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za trajnostno mobilnost izvajamo projekte za spodbujanje in razvoj trajnostne mobilnosti.

Nudimo strokovno podporo občinam in regijam s področja trajnostne mobilnosti pri mobilnostnih načrtih in trajnostnih infrastrukturnih ukrepih – na primer. razvoju kolesarske infrastrukture, rešitvam za pešce ter gibalno oviranim skupinam prebivalstva. Na Slovenski platformi za trajnostno mobilnost zagotavljamo vir informacij s področja trajnostne mobilnosti. Sodelujemo pri opravljanju nalog nosilca urejanja prostora s področja trajnostne mobilnosti ter izdajamo smernice, mnenja in priporočila k občinskim in državnim prostorskim aktom. S pomočjo izobraževanj, ozaveščanja in financiranja ukrepov spodbujamo aktivno mobilnost na krajših razdaljah, prispevamo k celostnemu načrtovanju in razvoju poselitvenih območij ter spodbujamo ukrepe, ki zagotavljajo celovit, dolgoročno zastavljen, trajnostni in usklajen razvoj vseh podsistemov v lokalni skupnosti. Sodelujemo z ministrstvi in drugimi resorji ter s civilno družbo na področju ukrepov trajnostne mobilnosti, prav tako smo aktivni v mednarodnih in EU skupinah in organizacijah s področja trajnostne mobilnosti.

  • Ukrepi trajnostne mobilnosti

    Na področju trajnostne mobilnosti investiramo v infrastrukturo za pešce in kolesarje, izboljšujemo javni potniški promet, zagotavljamo finančne spodbude in osveščamo javnosti o pomembnosti trajnostne mobilnosti.