Skoči do osrednje vsebine

Usklajuje pripravo obrazložitve predloga finančnega načrta na ravni ministrstva in proračunske cilje s cilji v planskih dokumentih v procesu priprave predloga finančnega načrta ministrstva. V okviru priprave zaključnega računa ministrstva usklajuje pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu. Spremlja uresničevanje in usklajuje poročanje o proračunskih ciljih na ravni ministrstva. Vodi in usklajuje register finančnih in drugih tveganj pri doseganju ciljev ministrstva. Usklajuje pripravo letnega programa dela na ravni sekretariata in poročanje o njegovi realizaciji.

Pripravlja predloge izboljšav procesov in delovanja ministrstva. Usmerja in izvaja naloge s področja priprav kratkoročnih izvedbenih načrtov, analiz poslovanja, kakovosti in drugih vsebinskih področij, ki prispevajo k bolj racionalnemu in učinkovitemu delovanju ministrstva.

Služba za poslovno planiranje in optimizacijo je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.