GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju oblikujemo celosten pristop pri načrtovanju mobilnosti, s katerim si prizadevamo rešiti ne le izzive države temveč tudi regij in lokalnih skupnosti, ki so povezani s prometom in prispevati k njihovim ključnim razvojnim potencialom.

Pripravljamo oziroma sodelujemo pri pripravi strateških dokumentov s področja prometne politike in trajnostne mobilnosti ter opravljamo s tem povezane strokovne naloge. Skrbimo za vzdrževanje prometnega modela, vzpostavitev baze ključnih pokazateljev prometne politike in njihovo spremljanje ter redno noveliranje strateških dokumentov Republike Slovenije v skladu s trendi na področju prometa.

Pripravljamo, izvajamo in spremljamo razpise na področju prometne politike in trajnostne mobilnosti ter predlagamo, izvajamo in spremljamo ukrepe za pospeševanje razvoja na področju prometne politike in trajnostne mobilnosti. Spodbujamo razvoj okolju in življenju prijaznejših oblik mobilnosti, s pripravo smernic in mnenj za občinske prostorske načrte na področju trajnostne mobilnosti. Načrtujemo, izvajamo in koordiramo ukrepe s področja mobilnosti, pospešujemo aktivne mobilnosti, alternativne oblike prevozov, kombinirani prevoz in predlagamo ukrepe za razvoj in urejanje prometa.

Spodbujamo raziskave in strokovno razvojne naloge ter pilotne in demonstracijske projekte s področja alternativnih goriv in trajnostne mobilnosti ter sodelovanje v projektih. Izvajamo naloge nacionalne koordinacije Evropskega tedna mobilnosti, uvajamo infrastrukture za alternativna goriva v prometu in pripravljamo strategije in akcijskih načrtov s tega področja ter podpiranje njihovega izvajanja.  Izvajamo naloge nosilca urejanja prostora na delovnem področju sektorja, vzpostavljamo dialog z javnostjo in občani, gospodarskimi in strokovnimi združenji ter organizacijami civilne družbe s področja dela.

Pristojni smo za vzpostavitev osnovne baze ključnih pokazateljev prometne politike, identifikacijo  trendov razvoja v prometu in njihovo spremljanje (prometni tokovi, obseg prometa, razmerja na prometnem trgu…). Povezujemo strategije razvoja in mobilnostnih načrtov večjih urbanih središč s strateškimi dokumenti na državni ravni, sodelujemo pri delu komisij in odborov Evropske komisije in v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih s področja zgoraj navedenih nalog, kjer služba nastopa v vlogi nosilca nalog.

Sodelujemo pri pripravi smernic in mnenj na področju okolja in klimatskih sprememb v povezavi s trajnostno mobilnostjo in prometno politiko, izvajamo naloge v okviru koriščenja evropskih sredstev na področju trajnostne mobilnosti in prometne politike ter izvajamo naloge posredniškega organa za Evropsko kohezijsko politiko.