Skoči do osrednje vsebine

V notranjerevizijski službi smo odgovorni za neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju ministrstva in organov v sestavi.

Pripravljamo revizijske analize tveganosti vseh notranjeorganizacijskih enot ministrstva in organov v sestavi ter izvajamo redne in izredne notranje revizije. Naša naloga je priprava strateškega načrta dela službe, s katerim se enote ministrstva razvrščajo po ocenjeni tveganosti in časovno umestijo v revizijski cikel z namenom rednega revidiranja vseh enot glede na razpoložljive vire službe v tem obdobju.

Vodimo sistem izvedenih notranjih in zunanjih revizij, podanih priporočil in njihovega izvajanja, naša naloga pa je tudi priprava letnega načrta dela službe za izvajanje rednih notranjih revizij izbranih najbolj tveganih organizacijskih enot in svetovalnih projektov v času enega leta ter načrtovanje svetovalne dejavnosti.

Izvajamo tudi sprotna svetovanja ministru in drugim zainteresiranim z ministrstva ali iz organov v sestavi in skrbimo za nenehno izboljševanje kakovosti delovanja službe v obliki novih metodologij in uvajanja novih revizijskih metod in tehnik v prakso.

Sodelujemo tudi z zunanjimi nadzornimi ustanovami.