Skoči do osrednje vsebine

Vpis v register zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe

Zasebni vrtci in šole, ki v Republiki Sloveniji izvajajo mednarodne programe v tujem jeziku se lahko vpišejo v register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ti vrtci in šole niso del našega vzgojno-izobraževalnega sistema, zanje ne velja področna zakonodaja, ki ureja vzgojo in izobraževanje in zato za svoje delovanje niso upravičeni do  javnih sredstev.

Predlog za vpis v register

Zasebni vrtec ali šola lahko predlog za vpis v register vloži na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova c. 16, 1000 Ljubljana.

Predlog mora vsebovati naslednje podatke:

 • podatke o imenu in naslovu zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program,
 • podatke o ustanovitelju zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program: ime in priimek, rojstni podatki in prebivališče, če je ustanovitelj fizična oseba oziroma ime, firmo in sedež, če je ustanovitelj pravna oseba,
 • podatke o osebi, ki je pooblaščena za zastopanje zasebnega vrtca ali šole: ime in priimek, rojstni podatki in prebivališče,
 • ime programa zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program,
 • jezik, v katerem se bo izvajal mednarodni program,
 • izjavo pooblaščene osebe za zastopanje zasebne šole, da mednarodni program osnovnošolskega izobraževanja vključuje najmanj 140 ur slovenščine na posamezno šolsko leto oziroma če zasebni vrtec ali šola izvaja mednarodni program na narodnostno mešanih območjih, program vključuje tudi najmanj 140 ur italijanščine oziroma madžarščine na posamezno šolsko leto.

 

K vlogi je treba priložiti še dve obvezni prilogi:

 1. Potrdilo pristojne institucije države izvora, da je program v državi akreditiran. Potrdilo mora biti prevedeno v slovenščino in sodno overjeno (zaprisežen sodni tolmač za konkretni jezik);
 2. Pisno mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, da program zasebnega vrtca ali šole ni v nasprotju s posameznimi cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so določeni v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Cilji vzgoje in izobraževanja v RS

Cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, s katerimi tuj program ne sme biti v nasprotju, so:

 • zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost,
 • vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
 • zagotavljanje kakovostne izobrazbe,
 • spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
 • omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja,
 • uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja,
 • omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi posameznika,
 • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja, do prihodnjih generacij.

Mnenje Zavoda RS za šolstvo k programu

Priporočamo, da zasebni vrtci ali šole, ki izvajajo mednarodne programe v tujem jeziku, čim prej zaprosijo Zavod RS za šolstvo za izdajo mnenja k svojemu programu. K zaprosilu morajo priložiti svoj program vzgoje in izobraževanja, ki mora biti preveden v slovenščino. Prav tako naj čim prej zaprosijo v matični državi pristojno institucijo, da izda potrdilo, da je program vzgoje in izobraževanja, ki se izvaja v Republiki Sloveniji, akreditiran v državi izvora tujega programa in kot takšen del njenega šolskega sistema. Potrdilo mora biti prevedeno in sodno overjeno s strani zapriseženega sodnega tolmača, ki ga je imenovalo Ministrstvo za pravosodje.

Po prejemu popolne vloge bo ministrstvo zasebnemu vrtcu ali zasebni šoli izdalo odločbo o vpisu v register zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe. Register bo javno dostopen in  objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izbris iz registra

Postopek izbrisa iz registra se opravi na predlog zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program ali na predlog inšpektorja, pristojnega za šolstvo.

Razlogi za izbris iz registra:

 • zasebni vrtec ali šola poda izjavo, da ne želi več izvajati mednarodnega programa,
 • mednarodni program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola v državi izvora izgubi akreditacijo in ni več del njenega izobraževalnega sistema,
 • je mednarodni program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola v nasprotju z 2. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • mednarodni program zasebnega vrtca ali šole ne vključuje najmanj 140 ur slovenščine v posameznem šolskem letu oziroma, če se program izvaja na narodno mešanih območjih najmanj 140 ur italijanščine oziroma madžarščine na posamezno šolsko leto.

Razlog izbrisa ministrstvo vpiše v register.