Skoči do osrednje vsebine

Sporočanje podatkov v Evidenco rejnih živali (ERŽ)

Zavezanci za sporočanje staleža v ERŽ

Podatke o staležu rejnih živali po vrstah in kategorijah morajo sporočiti:

  • imetniki rejnih živali, ki na svojih gospodarstvih redijo drobnico, prašiče, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polže, perutnino in kunce;
  • nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo sredstva iz ukrepov kmetijske politike.

Staleža ni potrebno sporočiti imetnikom, ki ne uveljavljajo sredstev iz ukrepov kmetijske politike in ki na svojem gospodarstvu redijo izključno:

  • perutnino, kunce in so izpolnjeni naslednji pogoji:

                    - živali reditjo izključno za lastno domačo porabo;

                    - hkrati ne redijo več kot 50 kljunov perutnine, pet nojev, 50 kuncev;

                    - živali ne premikajo z gospodarstva, razen neposredno v klavnico v služnostno klanje za lastno domačo porabo;

  • oz. enega prašiča, začasno, za največ 7 dni, za namen zakola za lastno domačo porabo.

Rok za sporočanje staleža v ERŽ

Imetniki morajo sporočiti stalež na dan 1. februar najkasneje do 30. junija tekočega leta.

Način sporočanja staleža v ERŽ

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajo zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, sporočijo stalež živali v ERŽ ob oddaji zbirne vloge na način, ki je določen za oddajo zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.

Imetniki, ki zbirne vloge ne oddajo, posredujejo podatke o staležu na enega izmed naslednjih načinov:

1.     Po pošti:

  • Natisnite obrazec, izpolnite tabele in se podpišite.
  • Izpolnjen obrazec posredujte območnemu kmetijsko-gozdarskemu zavodu ali  pooblaščeni veterinarski organizaciji (Pozor: obrazca NE pošiljajte na Upravo za varno hrano!).

2.     Preko spletnega obrazca:

  • Namesto pošiljanja po pošti lahko podatke vnesete tudi sami preko spletnega obrazca "Sporočanje staleža rejnih živali (obrazec B)". Za dostop ne potrebujete avtoriziranega dostopa niti digitalnega potrdila.

3.     Preko spletnega portala Volos:

  • Preko spletnega portala Volos lahko podatke sporočajo le registrirani uporabniki (avtoriziran dostop). Aplikacija se nahaja v registru Primarna proizvodnja, na povezavi Vnos - obrazec za živali (obrazec B).