Skoči do osrednje vsebine

Sporočanje podatkov v Evidenco rejnih živali (ERŽ)

Zavezanci za sporočanje staleža v ERŽ

Podatke o staležu rejnih živali po vrstah in kategorijah morajo sporočiti:

  • imetniki rejnih živali, ki na svojih gospodarstvih redijo drobnico, prašiče, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polže, perutnino in kunce;
  • nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo sredstva iz ukrepov kmetijske politike.

Staleža ni potrebno sporočiti imetnikom, ki ne uveljavljajo sredstev iz ukrepov kmetijske politike in ki na svojem gospodarstvu redijo izključno:

  • perutnino, kunce in so izpolnjeni naslednji pogoji:

                    - živali reditjo izključno za lastno domačo porabo;

                    - hkrati ne redijo več kot 50 kljunov perutnine, pet nojev, 50 kuncev;

                    - živali ne premikajo z gospodarstva, razen neposredno v klavnico v služnostno klanje za lastno domačo porabo;

  • oz. enega prašiča, začasno, za največ 7 dni, za namen zakola za lastno domačo porabo.

Rok za sporočanje staleža v ERŽ

Imetniki morajo sporočiti stalež na dan 1. februar najpozneje do 30. junija tekočega leta.

Način sporočanja staleža v ERŽ

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajo zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, sporočijo stalež živali v ERŽ ob oddaji zbirne vloge na način, ki je določen za oddajo zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.

Imetniki, ki zbirne vloge ne oddajo, posredujejo podatke o staležu na enega izmed naslednjih načinov:

1.     Preko spletnega obrazca

  • Podatke vnesete sami preko spletnega obrazca za sporočanje staleža rejnih živali. Za dostop ne potrebujete avtoriziranega dostopa niti digitalnega potrdila.

2.     Preko spletnega portala Volos:

  • Preko spletnega portala Volos lahko podatke sporočajo le registrirani uporabniki (avtoriziran dostop). Aplikacija se nahaja v registru Primarna proizvodnja, na povezavi Vnos - obrazec za živali (obrazec B).

3.     Po pošti: