Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev podpore vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih

Namen podpore je uresničitev ciljev kmetijske politike, ter zagotavljanje možnosti za razvoj in prilagajanje razmeram na trgu.

V okviru ukrepa podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih (de minimis ukrep) se sofinancirajo naslednje dejavnosti:

 • sodelovanje na specializiranih sejmih Prowein Dusseldorfu, LIWF London in Vinitaly Verona,
 • pomoč za promocijske dejavnosti na trgih Velike Britanije, Nemčije, Italije, Francije, Avstrije, Belgije, Nizozemske, Hrvaške in Poljske (objave v medijih, predstavitve vin za trgovce, novinarje, gostince ali strokovno javnost, tržne raziskave zaradi uvajanja vina na novem tržišču),
 • pomoč za svetovanje zaradi uvajanja vina na novem tržišču oziroma svetovanje iz enologije,
 • izobraževanje glede tehnologije pridelave vina, izboljšanje kakovosti vina in trženja vina.

Navodila in uporabne vsebine

Upravičenci

Upravičenci do pomoči so podrobno določeni v Uredbi o ureditvi trga z vinom in so:

 • gospodarska družba ali zadruga, vpisana v RPGV kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino;
 • gospodarska družba, ki ni vpisana v RPGV kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino, ki ima med družbeniki, ki imajo v njej poslovne deleže vsaj štiri gospodarske družbe ali zadruge, vpisane v RPGV kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino;
 • kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v RKG, njegov nosilec je vpisan v RPGV kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino in letno prijavi vsaj 20.000 litrov vina, razen  kmetijsko gospodarstvo, ki prideluje tudi vino iz ekološko pridelanega grozdja  ali vrhunska vina posebnih kakovosti in letno prijavi vsaj 10.000 litrov vina. Upošteva se povprečje zadnjih treh let.

Roki in način oddaje zahtevka

V  koledarskem letu 2020 se zahtevki za pridobitev pomoči vlagajo:

 • od 1. do 5. junija za zahtevke, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na sejmih,
 • od 20. do 30. junija se vložijo zahtevki, ki se nanašajo na druge pomoči iz poglavja Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih.

Zahtevek se vloži na obrazcu, ki je priloga 6 Uredbe.

Priložiti je treba tudi: 

 • Izjave, ki se nahajajo v prilogi 7 Uredbe.
 • Izjavo glede enotnega podjetja = priloga 8.
 • Izjavo gospodarske družbe o njenih družbenih = priloga 9.
 • Originalno dokazilo FURSA o poravnanih obveznostih upravičenca iz naslova davka in drugih dajatev ali pisno dovoljenje upravičenca (soglasje), da lahko Agencija neposredno od FURSA pridobi podatke.

Zahtevek se odda v pisni obliki (po pošti) na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana.

Zahtevek lahko oddajo tudi v elektronski obliki preko aplikacije e-kmetija (https://e-kmetija.gov.si/), vendar morajo biti elektronsko vneseni zahtevki izpisani iz aplikacije in s prilogami prav tako poslani po pošti.

Financiranje

Pomoč se dodeljuje kot pomoč de minimis, kar pomeni, da lahko upravičenec – enotno podjetje v treh letih prejme največ 200.000 evrov skupnega zneska pomoči. Upoštevajo se prejeta sredstva de minimis vlagatelja in z njim povezanih oseb.

Pri tem ukrepu ni potrebna vnaprejšnja priprava in odobritev programa, ampak se za podporo zaprosi po izvedenih dejavnostih, na podlagi zahtevka in dokazil o izvedenih dejavnostih.                                               

 • Ukrepi v vinogradništvu in vinarstvu

  Poleg ukrepov neposrednih plačil na površino in ukrepov iz Programa razvoja podeželja v okviru skupne kmetijske politike EU lahko upravičenci uveljavljajo tudi posebne ukrepe za vinogradništvo in vinarstvo, ki jih določa nacionalni podporni program v vinskem sektorju.

Iskalnik