Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje kakovosti in varnost medu in čebeljih pridelkov. 

Aktivnosti za izvajanje podintervencije po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov ali izdelava satnic za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.

Vlagatelji

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki čebelarijo na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Vlagatelj lahko kandidira samo na eno aktivnost na leto ali na nakup satnic ali na oddajo voska in izdelavo ali na lastno izdelavo satnic.

Vloga

Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

Prijavni obrazec s prilogami je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavni obrazec s prilogami se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Rok in način prijave

Rok za oddajo vlog traja od 29.maja 2023 z začetkom ob 9.00 uri do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko vlogo in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.

Obravnava vlog in postopek odobritve

Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge. 

Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.