Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023, katerega glavni namen je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov.

Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme po javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.

Vlagatelji

Vlagatelji so fizične ali pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju javnega razpisa.

Pogoji za pridobitev sredstev

Splošni pogoji za dodelitev javnih sredstev

 • Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
 • Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
 • Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
 • Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti.
 • Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

Posebni pogoji v okviru sklopa tega javnega razpisa

 • vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu s 1. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe. Računi in dokazila o plačilu se mora(jo) glasiti na ime vlagatelja, iz katerega (katerih) je razvidno, katera oprema je bila kupljena;
 • iz računa ali priložene specifikacije oziroma izjave prodajalca mora biti razvidno v katero skupino oziroma podskupino posamezne čebelarske opreme, ki jo je s sklepom predpisala Vlada, se nakupljena čebelarska oprema uvrsti;
 • vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem;
 • vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
 • vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
 • vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa;
 • vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin za preteklo koledarsko leto v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
 • vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
 • stroški nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1 javnega razpisa morajo znašati najmanj 400 eurov brez vštetega DDV;
 • vlagatelj mora imeti najmanj 10 čebeljih družin oz pet, če je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja;

vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.

Višina sredstev

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023 znaša do 203.852,80 eurov.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.

- delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60% skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade. Delež sofinanciranja čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča glede na četrto točko 24. člena Uredbe za izveden nakup čebelarske opreme iz točke 3.1 javnega razpisa.;

delež sofinanciranja čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS, se poveča za:

 • 5% za mlade čebelarje, ki so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let;
 • 5% za čebelarje, ki imajo izobrazbo, ki ustreza:
  • najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visokošolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo;
  • živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
  • če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster;
 • 5% za čebelarje, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva v letu pred objavo javnega razpisa

- delež sofinanciranja čebelarske opreme se lahko poveča za:

 • 20% za čebelarje, ki imajo na dan oktobra v letu pred oddajo vloge v registru čebelnjakov vpisanih več kot 150 čebeljih družin;
 • 20% za čebelarje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma imajo certifikat za ekološke čebelje pridelke.

- delež sofinanciranja čebelarske opreme se lahko poveča za 40% za čebelarje, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

- deleži sofinanciranja glede na zgoraj navedeno, skupno ne morejo presegati 80% upravičenih stroškov. Za čebelarje, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša delež sofinanciranja 100 %.

- najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2023 brez vštetega DDV znaša za vlagatelja, ki čebelari:

 • z od 10 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.400 eurov;
 • z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.800 eurov;
 • z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
 • z od 101 do 149 čebeljimi družinami, znaša 9.000 eurov;
 • z od 150 do 249 čebeljimi družinami, znaša 15.000 eurov;
 • z od 250 do 349 čebeljimi družinami, znaša 20.000 eurov;
 • z od 350 in več čebeljimi družinami, znaša 25.000 eurov.

- do najvišjega zneska sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2023 brez vštetega DDV v višini 1.400 eurov je upravičen tudi vlagatelj, ki je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja in čebelari z od 5 do 20 čebeljimi družinami.

- Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 ne sme preseči najvišje vrednosti iz točke 5.6 in 5.7 javnega razpisa.

- Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 31. oktober v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.

Oddaja vloge

Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge. Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2022 do 23.59.

Vloge, vložene pred rokom, ki je določen zgoraj in vloge, vložene po objavi o zaprtju javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2023, ni možno oddati.

Javni razpis in razpisna dokumentacija