Skoči do osrednje vsebine

Izjemna izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov

Namen ukrepa

Izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov je pomoč zaradi razmer, ki so posledica vojne v Ukrajini (Uradni list RS, 89/2022; v nadaljevanju: Odlok).

Finančna izravnalna pomoč se dodeli na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/467 z dne 23. marca 2022 o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem v kmetijskih sektorjih.

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/0857/1290/12 – ZdZPVHVVR, 26/1432/1527/1722/1886/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljevanju: ZKme-1), ki se ukvarja s prirejo mleka in:

 • je upravičen do pomoči na podlagi vključenosti v program meritve proizvodnih in drugih lastnosti živali v skladu s 5. členom tega Odloka, v primeru, da ni vključen v program meritve pa
 • je upravičen do pomoči na podlagi oddaje mleka v skladu s 6. členom tega Odloka,
 • nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti na dan vložitve zahtevka vpisan v register kmetijskih gospodarstev, skladno z ZKme-1,
 • nosilec kmetijskega gospodarstva ima na dan oddaje zahtevka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov,
 • nosilec ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v skladu z ZKme-1.

Pogoji za pridobitev finančne izravnalne pomoči

Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je nosilec kmetijskega gospodarstva in je vpisan v RKG ter redi na dan 30.6.2022 najmanj dve kravi molznici,
 • je vključen v kontrolo kakovosti in količine prireje mleka skladno s 5. členom Odloka,
 • v primeru, da ne izpolnjuje pogojev vključenosti v kontrolo kakovosti in količine prireje mleka pa je moral imeti skladno s 6. členom Odloka najmanj eno oddajo mleka v obdobju od 1. aprila 2022 do vključno 30. junija 2022 in je vključen v najmanj enega od naslednjih ukrepov:
  • ukrep dobrobit živali, operacija DŽ – govedo, v skladu z Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2022,
  • je v letu 2022 obvezan izvajati ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila v skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,
  • je v letu 2022 obvezan izvajati kmetijske prakse ( zelena komponenta), ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike.

Postopek za pridobitev finančnega nadomestila

ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA ZA POMOČ

Oddaja zahtevka za pomoč je možna od 11. 7. 2022 do 25. 7. 2022.

VNOS IN ODDAJA E-ZAHTEVKA ZA POMOČ

Vnos in oddaja zahtevka za pomoč potekata izključno elektronsko preko aplikacije TRŽNI UKREPI. Aplikacija se nahaja v sklopu E-KMETIJE za dostop pa je potrebno digitalno potrdilo.

NAVODILA ZA E-VNOS ZAHTEVKA

Nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec odda zahtevek za pomoč v elektronski obliki.

Vlagateljem priporočamo, da se e-vnos in e-oddaja zahtevka vrši nekaj dni pred potekom roka za oddajo in da preverijo naslednje:

 • ali imajo urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev
 • poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti , ki presegajo 50 evrov.

V primeru, da zgoraj navedene zadeve niso urejene, oddaja vloge ne bo mogoča. 

Finančne določbe

 • Za pomoč se zagotovijo sredstva v višini 1.746.390 evrov iz naslova Evropske unije in do 3.492.780 evrov iz proračuna Republike Slovenije.
 • Število krav molznic iz 5. člena Odloka se prevzame iz Centralno podatkovno zbirko Govedo (CRG), ki jo vodi Kmetijski inštitut Slovenije.
 • Oddane količine mleka iz 6. člena Odloka se izkazujejo iz Evidence mleka. Najvišje upravičeno število krav molznic iz 6. člena Odloka se določi tako, da se seštevek oddaje mleka na kmetijskem gospodarstvu za obdobje od 1. aprila 2022 do vključno 30. junija 2022 deli s povprečno tri mesečno mlečnostjo v višini 1.590 kilograma in se nad 0,5000000 krave molznice zaokroži navzgor na celo število.  Če je izračun števila živali na kmetijskem gospodarstvu višji kot jo izkazuje evidenca CRG na dan 30. junij 2022, se kot najvišje število upravičenih krav molznic določi na podlagi evidence CRG na dan 30. junij 2022.
 • Višina pomoči na kravo molznico se izračuna tako, da se razpoložljiv znesek deli z vsoto upravičenih krav molznic vseh upravičenih kmetijskih gospodarstev skladno z Odlokom.
 • Višina pomoči ne sme presegati 100 evrov na upravičeno kravo molznico.

Izdaja odločb

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izda odločbo o odobritvi sredstev najkasneje do 30. septembra 2022.

Zakonodaja

 • Odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov (Uradni list RS, št. 89/2022)
 • Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262);
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/467 z dne 23. marca 2022 o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem v kmetijskih sektorjih (UL L št. 96 z dne 24. 3. 2022, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/467/EU).