Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana na Novo mesto (Birčna vas)–Ivančna Gorica (DPN) 654,7 milijona 2028-2031
Nadzidava in preureditev Doma starejših občanov Trebnje 5.015.372 31.12.2023
Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole 4.148.000 2022-2024
Novogradnja Policijske postaje Trebnje 3.000.000 2022-2025
Ureditev centralnega krožnega križišča Trebnje 1.629.005 20.8.2021 - 13.12.2022
Gradnja delavnice za enoto Trebnje v Varstveno delovnem centru Novo Mesto 1.550.000 junij 2023
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke v Občini Trebnje 1.497.649 31.12.2023
Naložba v novogradnjo objekta za predelavo in skladiščenje sadja in zelenjave; upravičenec: Skupina Posavje proizvodnja sadja in zelenjave d.o.o. 1.038.269 30.06.2023
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 1.026.500 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 1.026.500 30.09.2023
Gradnja dnevnega centra za Dom starejših občanov Trebnje 849.000 december 2022
Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna - Mokronog 700.990 2022
Energetska prenova stavbe Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 538.701 v izvajanju
Dograditev pločnika za pešce ob cesti Moravče-Čatež v Štefanu pri Trebnjem 324.008 realizirano
Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje - Objekt »Grmada« 200.000 2021-2022
Projekt Oživitev življenja ob in v reki Temenici 151.070 30.09.2023
Karierni center za mlade Trebnje 127.507 31.08.2023
Knjižnica Pavla Golie Trebnje (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 58.062 2020–2021
Sofinanciranje sanacije fasade ter ploščadi stavbe Okrajnega sodišča v Trebnjem 50.000 realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 423.006
Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna - Mokronog 386.666
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.100

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.