Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana na Novo mesto (Birčna vas)–Ivančna Gorica (DPN) 654,7 milijona 2028-2031
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 26,6 milijona realizirano
Izgradnja najemnih stanovanj Stanovanjskega sklada RS v Podbrezniku 15,2 milijona 2024-2025
Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice v Splošni bolnišnici novo Mesto in rekonstrukcija stavbe internega oddelka za dodatno 65 postelj 9.814.193 avgust 2023
Izgradnja novega Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč v Vojašnici Franca Uršiča v Novem Mestu 9.000.000 v pripravi
Energetska sanacija ginekološke zgradbe v Splošni bolnišnici Novo mesto ter objektov grad Mostek in grad Kamen. 6.900.000 1.10.2023
Ureditev ceste Straža in Vavta vas 6.871.416 v pripravi
Ureditev Glavnega trga mesta (oživitev degradiranega območja s prenovo površin) 6.871.274 realizirano
Energetska prenova sodne stavb in stavbe Zavoda za prestajanje kazni zapora Novo mesto vključno z arheološkimi raziskavami, dograditvijo dvigala in dobavo opreme 6.500.000 2022-2024
Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda v Domu starejših Novo mesto 6.127.329 30.06.2023
Most čez Krko v Novem mestu 5.662.181 v pripravi
Ureditev Poslovno industrijske cone Cikava 3.573.761 31.12.2022
Obnova vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto(Revoz)-
Metlika od km 21,270 do km 22,300 in od km 23,540 do km 25,110
3.367.123 10.11.2022
Nadomestitev po požaru uničenih prostorov-Grm Novo Mesto 3.107.129 2020-2022
Dozidava osnovne šole in vrtca Otočec 2.975.000 realizirano
Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg 2.668.733 31.12.2022
Energetska sanacija dveh stavb v Splošni bolnišnici Novo mesto 2.606.293 realizirano
Projekt dnevnega varstva in začasne namestitve v Domu starejših občanov Novo mesto 2.452.000 december 2022
Projekt brv in kolesarska pot Loka - Kandija 2.041.154 2023
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto 1.932.700 v izvajanju
Regionalna kolesarska povezava Novo mesto - Straža 1.899.328 2023
Glavni trg - ureditev stanovanj 1.838.773 44865
Projekt brv in kolesarska pot v Irči vasi 1.758.587 2022
Novogradnja vinske kleti, naložba v trajne nasade in mehanizacijo, upravičenec: Colnar Janez 1.700.541 30.06.2023
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Novo mesto 1.656.799 realizirano
Nakup AVK opreme za sodišča 1.600.000 realizirano
Razširitev krožnega križišča DC G2-105/1511 in odseka 0257 ter R3-651 odsek 0399 za uvozni in izvozni zavijalni pas 1.399.617 realizirano
Prenova ceste v Sreberničah 1.360.000 realizirano
Kolesarska povezava Drska-Bršljin 1.280.341 2022
Novogradnja vrtca Bršljin 1.161.008 realizirano
Rekonstrukcija regionalne ceste Mirna Peč-Novo Mesto (Bučna vas) ob naselju Žabjak Brezje 1.145.548 realizirano
Ureditev ceste Soteska – Novo mesto v naselju Srebrniče 1.130.656 2022
Rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika na Gaber-Uršna sela-Novo mesto 1.089.923 realizirano
Nabava CT naprave za Splošno bolnišnico Novo mesto 979.917 realizirano
Nakup poslovnih prostorov v Novem Mestu za potrebe pravosodnih organov, ki so v najemu 800.000 2022
Naložba v trajne nasade in mehanizacijo; upravičenec: Colnar Janez 742.973 30.06.2023
UrbaNmakerspace - novo opremljene uporabne površin poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti 592.768 31.12.2022
Ureditev državne kolesarske povezave D8 - odsek Krka – Žihovo selo 548.623 2022
Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 497.033 2020–2021
Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored 462.356 realizirano
Digitalno inoviranje kulturne dediščine in krepitev kompetenc v turizmu na Dolenjskem 314.570 realizirano
Rekonstrukcija Šmihelska ceste v Novem mestu od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu 301.345 V izvajanju
Ureditev avtobusnega postajališča ob regionalni cesti Gaber-Uršna sela-Novo v naselju Birčna vas 174.109 realizirano
Nakup opreme za enoto delovnega centra Novo Mesto v okviru Centra za usposabljanje, delo in varstvo Draga 52.000 realizirano
24urna izposoja naročenega knjižnega gradiva iz Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu 38.200 realizirano
Sanacija Rotovža v Novem mestu 26.996 2021-2022
Projekt Vreteno se vrti v prihodnost 15.470 2021
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Zahodna obvoznica Novo Mesto v pripravi
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 5.773.230
COVID19 - Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice - preureditev starega internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto 3.825.000
Komunalna nadgradnja Poslovne industrijske cone Cikava z namenom razširitve 1.838.730
Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg 1.673.556
Regionalna kolesarska povezava Novo Mesto - Straža 1.519.463
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 1.413.530
Izgradnja brvi in kolesarske poti –Loka-Kandija 936.171
Brv in kolesarska pot v Irči vasi 744.828
Glavni trg - Ureditev stanovanj 720.000
Projekt "Podjetno nad izzive v Jugovzhodni Sloveniji - PONI Jugovzhodna Slovenija" za zagon novih podjetji in nova delovna mesta 639.600
Projekt urbaNMakerspace: vzpostavitev prostora z vsemi potrebnimi orodji, stroji in materiali ter vzpostavitev primernega poslovnega prostora - inkubatorja 352.863
Ureditev Tematske poti Gradišče Marof in Kettejev drevored 295.908
Spodbude za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 199.557
COVID19 - Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev v času epidemije in zmanjševanje njenih posledic 130.200
Izgradnja kolesarska povezava Drska- Bršljin 100.730
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 81.000
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 24.519
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 19.394

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.