Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Celje 282 milijonov realizirano
Projekt nove Policijske postaje Laško 3.400.000 2022-2025
Izgradnja šolske športne dvorane Rimske Toplice 2.616.000 2022
Odvajanje in čiščenje komunalih odpadnih voda v porečju Savinje 2.509.696 31.12.2023
Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje - Laško za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti 2.280.745 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje (neurje s poplavami april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 1.795.000 realizirano
Sanacija plazu Stopce zaradi poplav novembra 2019 1.340.184 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 13 - konzorcij Laško
1.258.600 30.09.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Savinja 755.250 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Savinja 602.000 realizirano
Rekonstrukcija križišča »Aspara« skupaj z ureditvijo regionalne ceste Laško – Breze Šentjur 513.320 realizirano
Naložba v sadovnjake, opremo, namakanje; upravičenec: Aškerc Jaka 462.536 30.06.2023
Energetska prenova Kulturnega centra Laško 356.106 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja junija, julija in avgusta 2019 274.794 realizirano
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 2. sklop 214.777 31.12.2023
Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru 201.312 19.04.2021 - 19.4.2022
Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v destinaciji Laško s poudarkom na digitalnem inoviranju kulturne dediščine 191.300 2021
Sanacija plazov zaradi neurja s poplavami julija in novembra 2020 63.054 realizirano
Sanacija ostankov baročnega dvorca v kompleksu samostana Jurklošter v Občini Laško 36.000 2021-2022
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami junija 2018 21.746 realizirano
Oprema za STIK v Kulturnem centru Laško 21.099 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Vrednost vseh projektov 303,8 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje 2.133.242
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 182.561
Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 99.152
COVID19 - Javni razpis za izbor operacije "Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo" 31.500
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 12.866
Vrednost vseh projektov 2.459.321

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.