Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Celje 282,4 milijona realizirano
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Laško 4.278.694 31.12.2023
Novogradnja Policijske postaje Laško 3.400.000 2022-2025
Izgradnja šolske športne dvorane Rimske Toplice 2.616.000 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje (neurje s poplavami april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 1.795.000 realizirano
Sanacija plazu Stopce zaradi poplav novembra 2019 1.750.000 30.11.2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 13 - konzorcij Laško
1.258.600 30.09.2023
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 2. sklop 998.897 31.12.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Savinja 755.250 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Savinja 602.000 realizirano
Naložba v sadovnjake, opremo, namakanje; upravičenec: Aškerc Jaka 462.536 30.06.2023
Energetska prenova Kulturnega centra Laško 356.106 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja junija, julija in avgusta 2019 274.794 realizirano
Sončna elektrarna MFE MONTING SK 243,89 kW 229.553 2022
Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru 201.312 2022
Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v destinaciji Laško s poudarkom na digitalnem inoviranju kulturne dediščine 191.300 2021
Sončna elektrarna MFE GRATEX 171,11 kW 140.310 2022
Sanacija plazov zaradi neurja s poplavami julija in novembra 2020 63.054 realizirano
Knjižnica Laško (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 49.953 2020–2021
Sanacija ostankov baročnega dvorca v kompleksu samostana Jurklošter v Občini Laško 36.000 2021-2022
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami junija 2018 21.746 realizirano
Oprema za STIK v Kulturnem centru Laško 21.099 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Dom starejših Laško - koncesija za 60 dodatnih postelj 31.12.2023

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje 2.133.242
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 182.561
Spodbude za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 99.152
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 31.500
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 12.866

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.