Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje 22,4 milijona 31.12.2022
Modernizacija Kočevske proge 3. faza 20 milijonov realizirano
Izgradnja vrtca s skupno 16-imi oddelki 8.856.000 2021-2024
Ureditev ceste Kočevje - Željne in Željne-Rog-Baza-Podturn 4.512.243 realizirano
Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje 3.184.469 v izvajanju
Izgradnja glavne kolesarske povezave Gornje Ložine - Kočevje 2.690.458 realizirano
Projekt oskrbe s pitno vodo Suhe krajine 2.300.000 1.02.2022
Sofinanciranje Modernizacije logističnih in proizvodnih zmogljivosti, Melamin 1.837.625 30.06.2025
Rekonstrukcija križišč glavne ceste G2-106 ter regionalne ceste R1-217/1208 z ureditvijo pločnikov v naselju Livold 1.342.943 2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Prizidava matičnega objekta (fizioterapija, jedilnica, dvigalo…) v Domu starejših občanov Kočevju
895.000 december 2022
Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti Livold-Fara 799.291 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Zamenjava obstoječega prezračevalnega sistema v objektu B v Sektorju za oskrbo Gotenica 700.300 30.04.2023
Novogradnja objekta št. 6 v Sektorju za oskrbo Gotenica 360.000 15.11.2022
Rekontrukcija kotlovnice, dveh toplotnih podpostaj, izgradnja požarnega voda in rekonstrukcija ogrevanja objekta vrtnarije v Sektorju za oskrbo Gotenica 321.000 realizirano
Projekt Doživite skrivnostno Kočevsko v objemu gozdov in v digitalni obliki 284.816 realizirano
Semaforizacija križišča Lidl na glavni cesti Kočevje – Livold 260.627 realizirano
Sanacija ogrevalnih jaškov v Sektorju za oskrbo Gotenica 214.000 30.09.2022
Energetska sanacija stavbe Okrajnega sodišča v Kočevju s sanacijo radona 210.000 2022
V sklopu Dogovora za razvoj regij: vzpostavitev nastanitvene enote, ki bo omogočala osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju bivanje v skupnosti 175.000 oktober 2022
Izgradnja dvigala v objektu Okrajnega sodišča v Kočevju - sofinanciranje 30.000 2023
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Kočevje 17.000 december 2021
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Začetek pripravljalnih gradbenih del na prikritem vojnem grobišču Jama pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu ocene stroškov investicije ni mogoče podati 2021-2022
Vrednost vseh projektov 74,3 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje 2.547.575
Projekt vzpostavitve ustreznih pogojev za nastanitev ranljivih skupin v dveh nastanitvenih enotah, ki bosta omogočali dvema osebama z motnjami v duševnem in telesnem razvoju bivanje in integracijo v skupnost 280.000
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj filternega sloja zaščitne maske 201.079
COVID19 - Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 85.312
Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 40.500
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.998
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 9.697
Vrednost vseh projektov 3.174.161

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.