Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje 31,3 milijona 31.12.2022
Modernizacija Kočevske proge 3. faza 20,6 milijona realizirano
Sofinanciranje Modernizacije logističnih in proizvodnih zmogljivosti, Melamin 12,2 milijona 30.06.2025
Izgradnja vrtca s skupno 16-imi oddelki 8.856.000 2021-2024
Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje PN 4.4. 4.093.549 2022
Prenova stavbe na Roški c. 20 v Kočevju 2.936.463 1.09.2023
Obnova objekta na Ljubljanski cesti 26, Kočevje 2.007.244 31.12.2023
Rekonstrukcija križišč glavne ceste G2-106 ter regionalne ceste R1-217/1208 z ureditvijo pločnikov v naselju Livold 1.342.943 2023
Prizidava matičnega objekta (fizioterapija, jedilnica, dvigalo…) v Domu starejših občanov Kočevju
895.000 december 2022
Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti Livold-Fara 799.291 realizirano
Zamenjava obstoječega prezračevalnega sistema v objektu B v Sektorju za oskrbo Gotenica 700.300 30.04.2023
V sklopu Dogovora za razvoj regij: vzpostavitev nastanitvene enote, ki bo omogočala osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju bivanje v skupnosti 445.000 oktober 2022
Novogradnja objekta št. 6 v Sektorju za oskrbo Gotenica 360.000 15.11.2022
Rekonstrukcija kotlovnice, dveh toplotnih podpostaj, izgradnja požarnega voda in rekonstrukcija ogrevanja objekta vrtnarije v Sektorju za oskrbo Gotenica 321.000 realizirano
Projekt Doživite skrivnostno Kočevsko v objemu gozdov in v digitalni obliki 284.816 realizirano
Energetska sanacija stavbe Okrajnega sodišča v Kočevju s sanacijo radona ter prenova kleti in dvigala 251.000 2022
Sanacija ogrevalnih jaškov v Sektorju za oskrbo Gotenica 214.000 2022-2023
Izgradnja dvigala v objektu Okrajnega sodišča v Kočevju - sofinanciranje 80.000 2023-2024
Knjižnica Kočevje (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 49.955 2020–2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Kočevje 17.000 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Začetek pripravljalnih gradbenih del na prikritem vojnem grobišču Jama pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu. 2021-2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje 2.547.575
Projekt vzpostavitve ustreznih pogojev za nastanitev ranljivih skupin v dveh nastanitvenih enotah, ki bosta omogočali dvema osebama z motnjami v duševnem in telesnem razvoju bivanje in integracijo v skupnost 280.000
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj filtrnega sloja zaščitne maske 201.079
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 85.312
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 40.500
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.998
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 9.697

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.