Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja 183,7 milijona 2024-2027
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3.sklop 49,9 milijona 30.09.2022
Začetek gradnje severnega dela 3. razvojne osi (sklop Jenina) 47,8 milijona v pripravi
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo 34 milijonov 31.12.2024
Sofinanciranje povečanja proizvodne kapacitete žaganja oblega lesa iz sedanjih 50.000 m3 na 100.000 m3, z namenom ohranitve »zelenih« delovnih mest, povečanja dodane vrednosti lesa in posredno spodbuda razvoja spremljajočih dejavnosti, Lesoteka d.o.o. 15,3 milijona 31.12.2023
Vzpostavitev žage v Otiškem vrhu 15,2 milijona 2021 - 2023
Sofinanciranje postavitve proizvodne hale z opremo, Innoduler 11,4 milijona zaključen
Ureditev ceste Poljana–Štriker (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190) 6.294.359 30.08.2022
Prizidek in rekonstrukcija Koroškega doma starostnikov - enota Črneče 5.565.384 30.06.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Izgradnja Poslovne cone Otiški vrh 2.083.018 31.12.2023
Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški Vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje 1.409.716 2023
Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Dravograd (aglomeracija Vič) 855.187 31.12.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Rekonstrukcija OŠ Neznanih talcev (I. FAZA) 436.000 2022-2023
Ureditev nadomestnih parkirišč v sklopu projekta URED G1-1/0240 Skozi Dravograd 326.891 realizirano
Projekt dviga kompetenc in razvoj turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška
286.900 30.6.2022
Bukovska ledenica - revitalizacija edinstvenega objekta na Slovenskem 59.900 30.12.2022
Knjižnica Dravograd (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 26.013 2020–2021
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Projekt Medi koroška ajda: Potencial čebelarstva in koroške ajde za ustvarjanje novih dejavnosti in prihodkov na koroškem podeželju 4.529 30.10.2022
Zavod sv. Eme Šentjanž - koncesija za 18 dodatnih postelj 31.12.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 9.068.938
Zagotovitev prostorskih pogojev za kakovostno bivanje uporabnikov s težjimi in težkimi ter kombiniranimi motnjami, na lokacijah v okviru občin Dravograd, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Muta, Mežica in Ravne na Koroškem za 70 uporabnikov 3.843.481
Projekt Vizija Pohorje 2020 - Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju 1.746.193
Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški Vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje 1.127.773
Razširitev Poslovne cone Otiški vrh 889.682
Projekt "Podjetno nad izzive - PONI RRA Koroška" za zagon novih podjetji in nova delovna mesta 639.600
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave 450.518
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 386.250
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 134.100

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.