Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Celje 282,4 milijona realizirano
Nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje 117,9 milijona december 2025
Nadgradnja železniške proge št. 31 Celje -Velenje 96,4 milijona 2023-2029
Gradnja stanovanjske soseske Dečkovo naselje - DN 10 Celje 16,6 milijona 31.12.2022
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje 11,1 milijona 31.12.2023
Začetek gradnje severnega dela 3. razvojne osi (sklop Gaberke) 9.599.055 v zaključni fazi realizacije
Sanacija nezakonitega odlagališča Bukovžlak 8.000.000 31.05.2022
Sofinanciranje nakupa strojev in opreme, Hermi - Industrijsko-poslovni objekt Hermi 4 6.276.200 5.11.2022
Energetska sanacija Splošne bolnišnice Celje 6.074.261 realizirano
Sofinanciranje izgradnje in opreme poslovnega objekta Eurokovinar 5.412.600 2022
Sofinanciranje selitve obstoječe proizvodnje na novo lokacijo ter povečanje kapacitet, investicija v novo tehnološko opremo, FTA 3.962.594 2022
Energetska sanacija objektov Policijske uprave Celje 3.800.000 31.12.2023
Generator Celje , odprava degradacije območja - obnova, rekonstrukcija, sprememba namembnosti in energetska sanacija javne zgradbe 3.640.270 realizirano
Nadomestni ukrepi zaradi neizgradnje suhega zadrževalnika Levec 3.500.000 31.5.2022
Nakup prostorov na Prešernovi 18, Celje in sicer za potrebe pravosodnih organov v Celju 3.500.000 2022
Kolesarska povezava Celje – Štore – Šentjur 3.387.259 2023
Prenova prostorov na Ljubljanski 1a za potrebe pravosodnih organov v Celju in vzpostavitev Centralnega dokumentacijskega sistema 3.300.000 2022-2023
Zagotovitev večje poplavne varnosti na porečju Savinje v Celju - nasip Medlog 3.113.122 31.5.2022
Sanacija vrtcev v Celju 3.000.000 31.03.2022
Dozidava jedilnice in učilnic k Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje 2.964.049 2021-2023
Preureditev petih etaž in izgradnja dvigala Doma ob Savinji Celje 2.892.788 30.03.2023
Nakup medicinske opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Celje 2.801.202 realizirano
Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje
2.461.122 v izvajanju
Center za varstvo in delo Golovec: novogradnja bivalne enote in dnevno varstvenega centra 2.334.000 december 2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 11 konzorcij Celje 2.278.240 30.09.2023
Nakup in prenova prostorov za inšpektorate v Celju, na naslovu Kidričeva ulica 24 B 2.100.000 28.02.2022
Ureditev objektov in tehnološka posodobitev proizvodnje v obratu svežega mesa in obratu za predelavo mesa - Celjske mesnine d.o.o. 2.035.102 30.06.2023
Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja 1.840.000 2022
Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod 1.773.133 2022
Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce 1.650.112 realizirano
Nakup AVK opreme za sodišča 1.600.000 realizirano
Izgradnja kolesarske povezave Celje - Žalec 1.594.011 2023
Ureditev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na cesti Bukovžlak - Teharje, od km 0,680 do km 2,125 1.350.432 realizirano
Rekonstrukcija in prizidava Doma ob Savinji Celje z namenom zagotovitve enote za začasne namestitve 1.338.000 december 2022
Projekt Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje 1.291.105 2023
Prenova prostorov na Prešernovi 18, Celje za potrebe pravosodnih organov v Celju 1.000.000 2023-2024
Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje 895.093 realizirano
Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Celje 859.978 december 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Savinja 755.250 realizirano
Projekt deinstitucionalizacije Centra za varstvo in delo Golovec 655.665 2022
Osrednja knjižnica Celje (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 606.638 2020–2021
Izgradnja kovinske nadstrešnice na Policijski upravi Celje 400.000 5.09.2022
Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za SB Celje 324.208 realizirano
Izgradnja sončne elektrarne MFE Penca 1 274.861 2022
Izgradnja sončne elektrarne MFE Penca 2 256.250 2002
Izgradnja dvigala ob sodni stavbi v Celju z arheološkimi raziskavami 239.000 realizirano
Projekt "Experience Celje" 212.850 realizirano
Podpora razvoju unikatnih turističnih doživetij z uporabo XR tehnologij in vključevanjem digitalizacije kulturne dediščine mesta Celje ter izboljšanje kompetenc turističnega in gostinskega kadra 189.850 realizirano
Začasna ureditev krožnega križišča Slance 156.959 realizirano
Energetska sanacija stavb Nacionalnega inštituta za Javno zdravje 150.771 1.12.2023
Dograditev objekta Enote vodnikov službenih psov Celje 145.000 2022-2023
Infrastruktura za kolesarje in pešce 140.644 v pripravi
Sončna elektrarna MFE PILIH BETON 129,58 kW 129.350 2022
Fotohiša Pelikan v Celju, sanacija strehe, notranjosti in stavbnega pohištva 100.000 2021-2022
Investicijsko vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi 94.296 realizirano
Ureditev prostorov ter dobava in montaža arhivskih regalov za pravosodne organe v Celju 80.000 realizirano
Stari grad Celje - vzdrževalna dela Romanskega palacija 61.919 2021-2022
Ustanovitev specializirana enote avtocestne policije Celje 11,2 milijona za celotno Slovenijo 2021-2027

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Projekt izgradnje hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug 11 milijonov
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje 4.717.364
Kolesarska povezava Celje - Štore - Šentjur 2.709.807
Izgradnja kolesarske povezave Celje-Žalec 1.275.209
Vzpostavitev Centralne informacijske platforme ter postavitev sistema tabel za usmerjanje na parkirišča v okviru projekta Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje 677.301
Sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin za mlajše od 65 let 443.202
Sofinanciranje vzpostavitve treh mobilnih timov za rehabilitacijo ranljivih ljudi, ki težje dostopajo do storitev rehabilitacije v trenutni organiziranosti izvajalcev v javni mreži, so starejši od 65 let in živijo doma. 333.333
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 299.249
Spodbude za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 284.510
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Proizvodnja nanodelcev zlata za hitre antigenske LFIA teste (COVID-19 epidemija) 250.377
Podpora planinski športni in rekreacijski infrastrukturi Gradnja nadomestnega planinskega doma na Okrešlju 225.000
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 121.500
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 101.256
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000
COVID19 - Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev v času epidemije in zmanjševanje njenih posledic 61.981
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 19.394
Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije pogodba v pripravi (skupno 5.000.000 evrov za Slovenijo)

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.