Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Začasno napajanje tipke za RB vrata

03. 04. 2021

1

Začasna vgradnja tipke  za odpiranje RB vrat lokalno v času RE21.

Sprememba 1029-RH - L FDCR 69 in FDCR 70

31. 03. 2021

2

Z namenom, da bi se zmanjšala in preprečila možnost poškodbe cevovodov in nosilca bo NEK uvedla dve manjši spremembi in sicer:

 • v sklopu FDCR 69 je izvedena preusmeritev dveh 2'' cevovodov CC sistema in montaža potrebnih prirobničnih kosov na mestih preusmeritve z namenom da bi se izognili dvižnemu nosilcu,
 • sprememba FDCR 70 pa zahteva vgraditev 4 novih prirobnic na 8'' cevovodu ARHR sistema. S tem bo možna začasna demontaža dela cevovoda, ki je moteč pri montaži in dvigovanju črpalke.
1010-AF-L Sistem alternativne pomožne napajalne vode v uparjalnik

31. 03. 2021

3

Sprememba 1010-AF-L »Sistem alternativne pomožne napajalne vode v uparjalnik« spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Sprememba bo omogočala alternativno vbrizgavanje pomožne napajalne vode v uparjalnike za ohlajevanje reaktorja v pogojih, ki presegajo projektne pogoje, ko običajni sistem za pomožno napajalno vodo verjetno ne bo razpoložljiv. Sistem alternativne pomožne napajalne vode bo električno napajan iz dizelskega generatorja DG3. Vodni vir, t.j. rezervoar demineralizirane vode v zgradbi BB2 in nov vodnjak poleg zgradbe BB2, ventili, nadzor in električno napajanje, bodo ločeni od obstoječega sistema napajalne vode. Povezave na obstoječe sisteme pa bodo izvedene le prek novih cevovodnih povezav do obstoječega jedrskega otoka (CCB, AB, RB).

1024-BS-L BB2 zgradba s pomožnimi sistemi

31. 03. 2021

3

Sprememba 1024-BS-L je del programa nadgradnje varnosti NEK. V prvi fazi je sprememba vključevala izkop gradbene jame za utrjeno varnostno zgradbo BB2 in postavitev neprepustne nosilne stene – diafragme, v drugi fazi pa se sprememba nanaša na postavitev same zgradbe BB2. Zgradba BB2 sama po sebi ne predstavlja sistema, ki bi neposredno povečeval varnost NEK, pač pa je njena poglavitna vloga v tem, da bo vključevala druge sisteme v sklopu nadgradnje varnosti, kot so alternativni sistem za varnostno vbrizgavanje borirane vode v sistem reaktorskega hladila (ASI), sistem alternativne pomožne napajalne vode v uparjalnik (AAF) in sistem varnostnega električnega napajanja sistemov BB2. V tretji fazi spremembe so v zgradbo BB2 umeščeni pomožni sistemi: sistem vodnjaške vode, ventilacijski in klimatizacijski sistem, sistem požarne varnosti, talne drenaže, sistem pitne vode (za izpiranje), sistem demineralizirane vode (za polnitev rezervoarjev ABW in ACY),električna distribucija, osvetlitev in komunikacijski in informacijski sistem.

Sprememba 1029-RH-L FDCRs 57, 61 and 63

23. 03. 2021

2

V fazi instalacije spremembe 1029-RH-L (alternativni sistem odvajanja zaostale toplote – ARHR) želi NEK uvesti nekatere manjše spremembe na črpalki ARHR in cevovodu sistema ARHR v skladu z zahtevami oziroma priporočili proizvajalca črpalke ARHR (proizvajalec CELEROS), in sicer:

 •  v sklopu montažne spremembe FDCR-57 je potrebno v skladu s proizvajalčevimi navodili vstaviti dve tipali PT100 za spremljanje temperature aksialnega (tlačnega) ležaja med obratovanjem črpalke,
 • pri spremembi FDCR-61 gre za prilagoditev dinamičnega odzračevanja ARHR črpalke, s katero se bo preprečilo morebitno izlivanje radioaktivnega medija v pomožno zgradbo (AB),
 • sprememba FDCR-63 uvaja dve novi mesti na cevovodu sistema ARHR za odzračevalna ventila 150756 in 150804.
Sprememba USAR UCP for USAR Table 3.2-1 update

23. 03. 2021

2

NEK je pripravil nove tehnične specifikacije SP-F5005 za projekt in nabavo komponent sredične instrumentacije kot so vodila, visokotlačna tesnila, protipovratni ventili in izolacijski ventili, ki so nameščena na tesnilni plošči sistema sredične instrumentacije in njihove povezave. Tehnične specifikacije bodo uporabljali tudi v bodoče za nabavo nove opreme. ASME B&DV Section III je osnovna referenca za elemente sredične instrumentacije. Z omenjeno spremembo se v končnem varnostnem poročilu Table 3.2-1 dopolni z novimi referencami tako, da tabela odražala dejanske tehnične specifikacije sistema, dodajo se reference.

Sprememba 1029-RH - L FDCR 68 - Spremembe na ARHR alarmih

22. 03. 2021

2

FDCR-68 - Spremembe na ARHR alarmih zahteva naslednje spremembe alarmnega sistema tako, da se:

 1. Dodaja HI alarma za ARHR HEX izstopni pretok, katerega razlog je ščitenje ARHR črpalke.
 2. Briše alarm LO pretoka za recirkulacijski pretok ARHR PMP, katerega razlog je nezmožnost blokiranja tega alarma v primeru ko je ARH sistem v stanju pripravljenosti in v primeru, ko ARH črpalka zagotavlja pretok skozi ventil 108710 na RH progo A(B).
 3. Blokira alarm ARHR HEX izstopnega pretoka, ko je ventil 108719 zaprt, ko ni pretoka skozi ARHR HEX.
 4. Spremeni opise alarmov na EALBO4 v ECR in ALB20 v MCR.
Spremljanje puščanja olja na aktuatorju ventila 21136

12. 03. 2021

1

Začasna namestitev diagnostične prozorne cevke na aktuator ventila 21136 za potrditev puščanja ventila 21136-RV1 in/ali 21136RV2.

Sprememba USAR poglavij 8.2.2 (Stability Analysis) in 8.2.3 (References)

04. 03. 2021

2

Poglavje 8.2.2 (Stability Analysis) opisuje stabilnostne razmere zunanjega napajanja NEK. Ker sta se 400 kV in 110 kV omrežji skozi leta spreminjali, je opis podkrepljen s sklici na tri referenčne dokumente. En sklic je na obstoječi referenčni dokument 11, dva sklica pa na referenčna dokumenta, ki se na novo dodajata v poglavje 8.2.3 (References):

 1. Obvladovanje napetostnih razmer v EES Slovenije, EIMV, Ref. No. 2103, 2011,
 2. Impact of the Rebuilt 400 kV Switchyard on the Generator and Transformer Protection in Nuclear Power Plant Krško, EIMV, Ref. No. 2140, rev. 5, 2013.
Implementacija Film Forming Aminov (FFA) v sekundarni krog pred RE21

01. 03. 2021

1

Aplikacija alifatskih amminov (FFA) v sekundarni krog z namenom zmanjšanja akumulacije partikulatnega železa v uparjalnikih.

Začasno električno napajanje FFA dozirne postaje

25. 02. 2021

1

Zagotoviti začasno napajanje FFA dozirne postaje za izvedbe injektiranja ODACON F kemikalije v  sekundarni krog ob koncu OL31.

1053-PC-L, "Zamenjava sistema radijskih komunikacij NEK (Faza 2)"

12. 02. 2021

2

Sprememba zajema zamenjavo, modernizacijo radijske komunikacijske opreme v NEK. Uporabi se digitalno tehnologijo skladno z najnovejšimi standardi, ki ima manjšo porabo in tudi manjše EMC sevanje (manjši vpliv na drugo opremo). Nadgradnja bo postavila dodatne antene v zgradbi BB1, omogočila pa bo tudi razširitev radijske povezave na bodoče objekte (operativi podporni center, BB2, zgradba suhega skladišča z izrabljenim gorivom). Sprememba ne vpliva na varnostno opremo, bo pa zagotovila večjo zanesljivost komunikacije v primeru izrednega dogodka.

Učvrstitev merilca pretoka FE1

12. 02. 2021

1

Dodatna  pričvrstitev  merilca FE1 z vijakom in U objemko.

Novi potek cevovoda med razbremenilnim ventilom 108734 in sistemom za recikliranje borove kisline ter dodatni cevni priključki na cevovodu alternativnega sistema odvajanja zaostale toplote

25. 01. 2021

2

V fazi instalacije spremembe 1029-RH-L (alternativni sistem odvajanja zaostale toplote – ARHR) želi NEK spremeniti potek cevovoda dolvodno od razbremenilnega ventila 108734. Prvotna projektna dokumentacija predvideva priključitev tega cevovoda na sistem talnih drenaž, po novem in v skladu z zahtevo FDCR-50 pa naj bi bil ta cevovod priključen na sistem za obnovo bora, kamor sicer potekajo tudi ostale razbremenilne linije drugih sistemov. Novi cevovod premera 1'' dolžine 65 m bo potekal znotraj zgradbe AB. Priključen bo na ne-varnostni cevovod premera 4'' sistema za recikliranje borove kisline. Poleg navedenega namerava NEK v skladu s FDCR-53 na cevovodih sistema ARHR v bližini priključnih mest na obstoječe sisteme izvesti več dodatnih priključkov; ti bodo omogočali uporabo napihljivih vreč oziroma balonov v cevovodu za pomoč pri izvedbi priključnih zvarov na obstoječe sisteme oziroma njihove cevovode. Po končani priključitvi cevovodov sistema ARHR bodo ti dodatni priključki, ki ne bodo več v funkciji, zaprti (zavarjeni) s cevno kapo.

Zamenjava aktuatorjev za ventila HCV133 in HCV227

15. 01. 2021

3

Od leta 2006 dalje se pojavljajo problemi z delovanjem dveh aktuatorjev Limitorgue SMB-000 za venila HCV133 in HCV227 (nameščena na CVCS sistemu). V okviru omenjene spremembe se zamenjata obstoječa aktuatorja z novima. Spremenjeno bo električno napajanje (predhodno je bilo eno fazno 118 VAC, sedaj bo tri fazno 400 VAC napajanje. Dodatno bo vgrajena pretokovna zaščita za penetracijo zadrževalnega hrama (samo za HCV227 aktuator, ki se nahaja v zadrževalnem hramu) in termična zaščita za oba aktuatorja. Na glavnem komandnem panelu bo obstoječe ročno krmiljenje zamenjano z novima krmilnikoma.
1239-RC-L, "Visokotemperaturna tesnila na črpalkah reaktorskega hladila"

15. 01. 2021

2

Sprememba obravnava zamenjavo obstoječega tesnilnega vložka za tesnilom številka 1 na obeh črpalkah reaktorskega hladila (RCPCPC01 / 02) z modificiranim Westinghousovim visokotemperaturnim tesnilom. Tesnila, ki so vgrajena trenutno niso namenjena za obratovanje na visokih temperaturah. Rezultat novih tesnil je izboljšanje varnosti elektrarne, saj nadzorovano nizko uhajanje hladila RCSa da operaterjem čas, da se osredotočijo na zmanjšanje tlakov in temperatur ter ublažitev drugih vplivov po nesreči. S to spremembo se bo znatno povečal čas do odkritja sredice v primeru dogodka izgube vsega izmeničnega električnega napajanja (SBO).
Odstranitev odsesovalne linije v vroči delavnici

11. 01. 2021

2

V skladu z analizo ZKP 2020-2015 se odstrani odsesovalna naprava VA442FAN-001 v prostoru vroče delavnice v FHB 100,30 m. Odstranitev ventilatorja nima vpliva na obratovanje varnostno pomembne ventilacije FHB zgradbe (VA431 in VA441). Sprememba zahteva manjše spremembe v USAR.
Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2020

23. 12. 2020

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
Testiranje PAR plošč pri povišani temperaturi

23. 12. 2020

2

Pasivni sistem avtokatalitičnih plošč za sežig vodika (PAR) je bil nameščen v NEK leta 2013. Funkcionalnost PAR plošč se v skladu z nadzornimi zahtevami tehničnih specifikacij preverja s testiranji, na vsakih 18 mesecev pred začetkom novega gorivnega cikla. Že od samega začetka izvajanja preverjanja PAR plošč leta 2015 ima NEK težave pri testiranju PAR plošč pri sobni temperaturi. Pasivni sistem avtokatalitičnih plošč za sežig vodika (PAR) je bil nameščen v NEK leta 2013. Funkcionalnost PAR plošč se v skladu z nadzornimi zahtevami tehničnih specifikacij preverja s testiranji, na vsakih 18 mesecev pred začetkom novega gorivnega cikla. Spremenjena bo testna naprava za izvajanje testa PAR plošč na povišani temperaturi do 50 °C ter nov testni postopek. Celotna testna naprava se nastavi na določeno temperaturo s pomočjo segretega stisnjenega zraka. Povprečna temperatura testnega plina se meri z dvema termočlenoma, nameščenima nad grelnim blokom. Tudi PAR plošča se pred samo izvedbo testa segreje na testno temperaturo. Temperatura testiranja PAR plošč je navedena v USAR 6.2.5.4 in 20.2.1.3. in je predmet predlagane spremembe.
Vgradnja prirobničnih spojev na CY cevovodu za BD HEX

23. 12. 2020

2

Za potrebe vzdrževanja cevnih snopov toplotnih izmenjevalcev sistema za kaluženje uparjalnikov (BD), se vgradijo prirobnični spoji na cevovodih kondenzatnega sistema (CY), ki potekata pred BD izmenjevalnikoma,. Ta sprememba bo omogočala začasno odstranitev delov CY cevi v primeru manipulacije s cevnim snopom BD toplotnega izmenjevalnika. Omenjena manipulacija se trenutno izvaja vsak drugi remont. Predlagana izboljšava bi preprečila morebitne nesreče pri delu ali poškodbo opreme.