Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Ožičenje procesnih parametrov na PIS sistem-razširitev obsega 768-NA-L

12. 07. 2019

2

Z namenom izboljšanja kontrole nad opremo sistemov v NEK se na PIS (Procesno informacijski sistem) ožičijo nekatere nove procesne veličine. Dodatno ožičenje signalov se izvede iz že obstoječih in novih merilnih zank. Ožičenje na PIS zagotavlja "on-line" spremljanje in trendiranje izbranih parametrov ter s tem kvalitetnejšo spremljanje oziroma nadzorovanje izbranih sistemov.
UCP Equipment Survivability and Mechanical Equipment Environmental Qualification Program

10. 07. 2019

2

Namen omenjene spremembe je vzpostavitev programa "Equipment Survivability (ES)" in programa kvalifikacije mehanskih komponent (MEQ) ED-17. Pri tem se je ES program vključil v obstoječi program »Environmental qualification program« (ED-12). Na novo pa je bil napisan program kvalifikacije aktivne mehanske opreme (MEQ), ED-17, skladno z metodologijo opisano v EPRI dokumentu TR-100516. Posledično sta se dopolnili KVP poglavji 3.11 in 20.1.2.10. Omenjena sprememba se je obravnavala tudi v okviru PSR2 akcije 1.3-04 "Equipment qualification vs. severe accidents".
Inštalacija podesta za manipulacijo DEP panela v okviru modifikacije 1028-SF-L

10. 07. 2019

1

Začasna menjava temperaturnega kontrolerja na TD32

09. 07. 2019

1

ZM št. 19-31 namenjena začasni vgraditvi treh digotalnih indikatorjev (z možnostjo alarmiranja UM33AYOKOGAWA) na mestu uničenega kontrolerja 23/TD32.
Začasno napajanje za potrebe sanacije prelivnih polj

09. 07. 2019

1

ZM št. 19-28 namenjena zagotovitvi začasnega napajanja gradbeno razdelilne omare GRO63 (iz TP7) in kompresorja (iz TP4) za namen sanacije prelivnih polj in stebrov na jezu ter izvedbe AKZ zapornic.
Razširitev kontejnerske zloženke vhodne kontrolne točke (VKT), ZKP 2019-1083

02. 07. 2019

2

Razširitev kontejnerske zloženke vhodne kontrolne točke, ki je namenjena prehodu oseb iz netehnološkega v tehnološki del elektrarne. Ta funkcija vhodne kontrolne točke se v celoti ohranja. Spremeni (podaljša) se velikost objekta za 2989 mm (prej 6985 mm), tako, da bo skupna dolžina znašala 9974 mm. Vgradila se bodo drsna vrata. Razvod elektrike se priključi na obstoječi del objekta. Izvede se sanitarni priključek.
Analiza ZKP 2018-1412

21. 06. 2019

2

V sklopu modifikacije 220-BD-S (leta 1998) se je vgradila BD booster črpalka BD9000PMP-001 za pospešitev dreniranja uparjalnikov. Največji pretok te črpalke je bil 17m3/h. Iz krivulje črpalke pa je razvidno, da bi moral pretok pri obratovalnih pogojih NEK biti do 50m3/h. Opaženo je bilo tudi, da z odpiranjem tlačnega ventila v polno odprt položaj črpalka kavitirala. S to spremembo, ki se izvede med remontom 2019, se bo na črpalki povečal premer sesalnega cevovoda iz 2.5" na 4" ter zamenjal pripadajoči ventil. S tem se bo povečal dotok vode do črpalke in bo preprečena njena kavitacija. Tudi dreniranje uparjalnikov bo s tem hitrejše.
Inclusion of RG-1.180 in USAR-3A

18. 06. 2019

2

NEK je pripravila novi program elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) ED-19. ED-19 program je pripravljen v skladu z NRC RG 1.180 "Guidelines for Evaluating Electromagnetic and Radio-Frequency Interference in Safety-Related Instrumentation and Control Systems" rev.1 in dokumenta EPRI TR-102323 rev.1. Omenjeni program izhaja iz PSR2 akcije: 1.3- 10 »New equipment qualification program development«.
Alternativno varnostno vbrizgavanje – Faza 1

18. 06. 2019

2

Pri spremembi gre za prvo fazo spremembe 1005-SI-L »Alternativno varnostno vbrizgavanje«, ki spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Prva faza spremembe (1005-SI-L), zajema le vstavitev dela cevovoda sistema ASI s pripadajočimi podporami in odzračevalnimi ventili v zadrževalni hram ter penetriranje zadrževalnega hrama skozi rezervno penetracijo S-104.3-028.0. V tej fazi ni predvidena priključitev cevovoda na primarni sistem reaktorja ali na cevovod sistema za alternativno varnostno vbrizgavanje, ki bo potekal iz stavbe BB2 (to je načrtovano v drugi fazi te spremembe). Cevovod je klasificiran kot ASME III Class 2 in bo v tej fazi na obeh straneh zaprt s kapama. Penetracija zadrževalnega hrama bo po posegu testirana na puščanje, da bo zagotovljena neprepustnost zadrževalnega hrama. Prva faza spremembe 1005-SI-L naj bi bila realizirana med remontom 2019.
Alternativno vbrizgavanje pomožne napajalne vode Faza 1

18. 06. 2019

2

Sprememba zajema prvo fazo spremembe 1010-AF-L »Alternativno vbrizgavanje pomožne napajalne vode«, ki spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Prva faza navedene spremembe, ki jo obravnava ta sprememba, zajema le vstavitev dela cevovoda sistema alternativnega vbrizgavanja pomožne napajalne vode s pripadajočimi podporami in odzračevalnimi ventili v zadrževalni hram ter penetriranje zadrževalnega hrama skozi rezervni penetraciji S-112.2-223.5 in S-112.2-226.3. V tej fazi ni predvidene priključitve cevovoda na cevovod obstoječega vbrizgavanja pomožne napajalne vode ali na cevovod sistema alternativnega vbrizgavanja pomožne napajalne vode, ki bo potekal iz stavbe BB2 (to je načrtovano v drugi fazi te spremembe). Cevovod je klasificiran kot ASME III Class 2 in bo v tej fazi na obeh straneh zaprt s kapama. Penetraciji zadrževalnega hrama bosta po izvedbi te faze spremembe testirani na puščanje, da se bo zagotovila neprepustnost zadrževalnega hrama
Zamenjava krmilnih omar sistema protipožarne zaščite in detekcije

10. 06. 2019

2

S spremembo se zamenjujejo krmilne omare za pršilne sisteme, ki so del požarnega sistema. Zamenjalo se bo 11 krmilnih omar, 3 krmilne omare pa se bodo na novo vgradile. Krmilne omare se bodo vgradile v pomožni zgradbi, zgradbi dizel generatorjev, vmesni zgradbi, turbinski zgradbi, transformatorjih GT1, GT2, T1, T2 in T3. Vzroki za zamenjavo je zastarelost opreme in nezmožnost nabave rezervnih delov ter menjava dotrajanih kabelskih cevi (konduitov) in kablov od kontrolnih panelov do vseh toplotnih javljalnikov na transformatorjih.
Prežičenje CC P ventilov 10045, 10064 in 10046, 10065 v sklopu modifikacije 1007-XI-L

24. 05. 2019

1

Vgradnja začasnega obvoda SW povratne linije

24. 05. 2019

1

ZM št. 19-27 namenjena vgradnji začasni obvodne linije SW povratne linije med izvedbo zamenjave 14" povratne linije čistilnih sit z 20".
Tehnično varovanje ECR in TPC

21. 05. 2019

1

S spremembo se zagotovi tehnično varovanje prostorov, ki so zgrajeni na novo in prostore s spremenjeno namembnostjo v sklopu mod. 1007-XIL in 1027-NA-L, z instalacijo kamer, sistema za nadzor vstopa in opremljanjem vrat v strojnico klime BB1 z magnetnimi stikali.
Zamrzovanje 6in cevovoda FB sistema (IB el. 100)

09. 05. 2019

1

Napajanje kontejnerja za potrebe izvajanja ARHR projekta

08. 05. 2019

1

ZM št. 19-11 namenjena zagotovitvi začasnega električnega napajanja 2 pisarniških kontejnerjev za potrebe izvajanja ARHR projekta.
Dvig in spust črpalke
SW101PMP-03C zaradi rednega remonta na črpalki

06. 05. 2019

1

Dvig nasipa ob Potočnici in Savi

26. 04. 2019

2

V sklopu projekta izgradnje HE Brežice so bili v okviru državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Brežice načrtovani posegi v prostor, ki spreminjajo razmere pretoka reke Save in s tem vplivajo na poplavno varnost NEK. Analiza poplavne varnosti NEK z upoštevanjem vseh sprememb v prostoru je pokazala, da je treba izvesti dodatne ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti NEK. Na nasipu Potočnice je bil izveden dodatni varovalni zid višine 50 cm, nasip ob Savi pa je bil v dolžini 100m nadvišan za 10 cm. Sprememba zajema tudi spremembe opisa protipoplavne zaščite NEK v USAR 2.4.10.
Revizija - EDMG Smernice za omejitev posledic pri obširnih poškodbah elektrarne

26. 04. 2019

2

Za obvladovanje težkih nesreč, v kateri je možna izguba nadzora nad elektrarno iz glavne komandne sobe, je bil izdan standard NEI 06-12 za ukrepanje po dogodkih kot v primeru 11. septembra 2001. NEK je smiselno upoštevala ta standard pri pripravi novih smernic EDMG, ki jih uporabi razpoložljivo osebje v primerih eksplozije, požara ali drugem pojavu, ki privede do izgube nadzora in upravljanja sistemov in naprav elektrarne iz glavne komandne sobe. Smernice EDMG se za izvedbo ukrepov sklicujejo na postopke za uporabo mobilne opreme v dodatkih EOP, na postopke za upravljanje iz pomožne komandne sobe EEOP in na smernice za težke nesreče SAMG, s tem pa izpolnjujejo tudi zahteve standarda NEI 06-12. Opis novih postopkov EDMG se doda v 13. in 19. poglavje USAR.
Sanacija puščanja pare na tesnilu ohišja ventila 24313 z metodo Furmanite

10. 04. 2019

1

ZM 19-10 namenjena sanaciji puščanja ventila 24313 z metodo Furmanite po postopku GMM-4.010.