Skoči do osrednje vsebine

ZMOREMO - spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja je skupaj s partnerji uspešno kandidiral na razpisu za EU sredstva (program PROGRESS) s področja "Anti-discrimination and Diversity". S pomočjo EU sredstev je ministrstvo skupaj s partnerji izvedlo projekt »Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov«. Projekt je v Sloveniji z nazivom "ZMOREMO", potekal do 15. decembra 2015.

Projekt smo izvajali skupaj z Društvom študentov invalidov Slovenije, Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije in Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.

Osnovni namen projekta je prispevati k večjemu spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva invalidov. Z izvajanjem projekta smo pripomogli k še večjemu uresničevanju določb Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Republika Slovenija ratificirala v letu 2008, k večjemu uresničevanju ciljev Akcijskega programa za invalide 2014 - 2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010 - 2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir na nacionalnem in lokalnem nivoju v vsakodnevnem, konkretnem življenju invalidov v Republiki Sloveniji.

Cilji projekta "ZMOREMO":

 • večja ozaveščenost slovenske družbe o vprašanjih invalidnosti ter boljši seznanjenosti invalidov o njihovih pravicah;
 • večja dostopnost grajenega okolja in informacij ter s tem boljše možnosti za samostojno življenje invalidov in njihovo vključenost v družbo;
 • boljše možnosti za zaposlovanje invalidov, preprečevanje diskriminacije in odpravljanje stereotipov v zvezi z invalidnostjo na odprtem trgu dela.

Ciljne skupine projekta "ZMOREMO":

 Ciljne skupine so najprej vse skupine invalidov:

 • slepi in slabovidni,
 • gluhi in naglušni,
 • gluhoslepi,
 • osebe s telesnimi okvarami,
 • osebe z motnjami v duševnem razvoju in
 • osebe z drugimi dolgotrajnimi okvarami zdravja.

Izvajanje in rezultati projekta, predvsem na področju dostopnosti, so koristili tudi drugim skupinam prebivalstva, kot so na primer starejši, otroci in funkcionalno ovirani ljudje zaradi bolezni, ipd. Z opravljenimi aktivnostmi v projektu pa se je pomembno prispevalo tudi k večji informiranosti in osveščenosti ter s tem k zmanjševanju diskriminacije pri zaposlovanju invalidov ter v postopkih pred državnimi organi in organi lokalnih samoupravnih skupnosti, izvajalci javnih pooblastil in izvajalci javne službe. Končno je projekt prispeval tudi k večji osveščenosti in informiranosti celotne  družbe o invalidih in spoštovanju njihovih pravic in dostojanstva.

 Aktivnosti projekta "ZMOREMO":

 • medijska kampanja,
 • različne delavnice za večje vključevanje invalidov v vsakdanje življenje s poudarkom na zaposlitvi,
 • analiza dostopnosti grajenega okolja,
 • izdaja "Vodnika po pravicah invalidov",
 • izvedba različnih seminarjev na temo zaposlovanja invalidov.

V sklopu projetka "ZMOREMO" se je izvedlo več seminarjev »Sprejemanje različnosti - usposabljanje strokovnih delavcev za zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela«


Za potrebe projekta je bil razvit  poseben program usposabljanja in izobraževanja za strokovne delavce pri delodajalcih na odprtem trgu dela, v okviru katerega so udeleženci spoznali preizkušene metode in dobre prakse pri zaposlovanju invalidov ter najnovejše pristope, vrednote in načela podpornega zaposlovanja invalidov v običajem delovnem okolju.

Seminarji so bili namenjen strokovnim delavcem, ki pri delodajalcih v običajnih delovnih okoljih oziroma na odprtem trgu dela skrbijo za človeške vire, predvsem za zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin. Poleg tega so bili vabljeni tudi ostali strokovnjaki, ki jih zadevajo področja ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.

Prijave na seminar je zbiral partner projekta Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS, seminarji pa so se izvedli na naslednjih lokacijah:

 • Kranj, 16. 10. 2015, 
 • Postojna, 20. 10. 2015,
 • Velenje, 22. 10. 2015,
 • Koper, 27. 10. 2015,
 • Nova  Gorica, 29. 10. 2015

Društvo študentov invalidov Slovenije, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ZIZRS

Logotipi partnerjev projekta ZMOREMO