Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev sistema za zagon probacije

Ključni namen projekta/podaktivnosti »Vzpostavitev sistema za zagon probacije« znotraj operacije »Učinkovito pravosodje« je vzpostavitev potrebnih pogojev za zagon in delovanje enotnega sistema probacije v Sloveniji. Z ustanovitvijo probacijskega organa Slovenija pridobiva enovito nacionalno probacijsko službo, kot jo poznajo drugod v Evropi. Številne probacijske aktivnosti se za razliko od predhodne ureditve po ustanovitvi UPRO izvršujejo v eni specializirani strokovni instituciji v sodelovanju s partnerskimi organizacijami, zlasti z namenom povečanja učinkovitosti izvrševanja skupnostnih sankcij ter slovenskega kazensko-pravnega sistema v celoti.

Uprava za probacijo (UPRO) je na podlagi Spremenjene odločitve o podpori št. 11-1/1/MP/1 za operacijo »Učinkovito pravosodje« (št. 303-21/2016/33 z dne 5. 7. 2018) in Sporazuma o načinu izvajanja nalog v okviru operacije Učinkovito pravosodje (št. 303-1/2018/UPRO/1 z dne 25. 7. 2018) postala upravičenec. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, prednostne naložbe 11.1 »Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja« in specifičnega cilja 11.1.1 »Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu«. Skupna vrednost podaktivnosti znaša 2.042.000 EUR. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Ob vzpostavitvi enotnega organa so ključni cilji projekta predvsem izgradnja in razvoj ustreznega informacijskega sistema (ProbIS); zagotovitev ustrezne strojne računalniške opreme; razvoj in implementacija modela za ocenjevanje dejavnikov tveganj in potreb; priprava in izvedba ustreznega programa izobraževanj in usposabljanj za probacijske uslužbence ter nenazadnje ozaveščanje širše skupnosti o vlogi, poslanstvu, namenu in ciljih probacijske službe.