Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju

Cilj predmetne operacije je vzpostaviti Center RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah in tako izboljšati varnost na morju in posodobiti sistem nadzora plovbe na morju. V okviru vzpostavitve navedenega centra bo nameščena nova oprema, ki bo skupaj z organizacijo službe nadzora ladijskega prometa prispevala k znatnemu znižanju verjetnosti nastanka izrednega dogodka vse do 75%. Pojavnost tovrstnih dogodkov se bo z obstoječih 20 let podaljšala na obdobje 80 let.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 7 "Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti", prednostne naložbe 7.3 "Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T" specifičnega cilja "Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju".

Upravičenec je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ministrstvo za infrastrukturo pa nastopa v vlogi posredniškega organa. 

Investicija obsega pripravo dokumentacije, dobavo in montažno strojne in programske nadzorne opreme, ureditev prostorov Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah v novi poslovni stavbi Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, posodobitev nadomestnega centra in usposabljanje zaposlenih.

Realizacija investicije bo omogočila:

  • kakovostnejše izvajanje rednega nadzora,
  • boljše odločanje in učinkovitejše nudenje ustrezne podpore ob vplovitvi oziroma izplovitvi ladij,
  • hitrejše in učinkovitejše reševanje na morju v primeru nesreč,
  • učinkovitejše izvajanje reda v pristaniščih in na morju,
  • izboljšanje nadzora morja in obale na področju varnosti plovbe in ekološkem področju,
  • izboljšanje nadzora nad pomorskimi plovnimi potmi in ribolovnimi območji.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije znaša 2.323.004,68 EUR, od tega je prispevek Evropske unije 1.563.313,06 EUR.