Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Cilj predmetne operacije je vzpostaviti Center RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah in tako izboljšati varnost na morju in posodobiti sistem nadzora plovbe na morju. V okviru vzpostavitve navedenega centra bo nameščena nova oprema, ki bo skupaj z organizacijo službe nadzora ladijskega prometa prispevala k znatnemu znižanju verjetnosti nastanka izrednega dogodka vse do 75%. Pojavnost tovrstnih dogodkov se bo z obstoječih 20 let podaljšala na obdobje 80 let.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 7 "Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti", prednostne naložbe 7.3 "Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T" specifičnega cilja "Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju".

Upravičenec je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ministrstvo za infrastrukturo pa nastopa v vlogi posredniškega organa. 

Investicija obsega pripravo dokumentacije, dobavo in montažno strojne in programske nadzorne opreme, ureditev prostorov Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah v novi poslovni stavbi Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, posodobitev nadomestnega centra in usposabljanje zaposlenih.

Realizacija investicije bo omogočila:

  • kakovostnejše izvajanje rednega nadzora,
  • boljše odločanje in učinkovitejše nudenje ustrezne podpore ob vplovitvi oziroma izplovitvi ladij,
  • hitrejše in učinkovitejše reševanje na morju v primeru nesreč,
  • učinkovitejše izvajanje reda v pristaniščih in na morju,
  • izboljšanje nadzora morja in obale na področju varnosti plovbe in ekološkem področju,
  • izboljšanje nadzora nad pomorskimi plovnimi potmi in ribolovnimi območji.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije znaša 2.249.670,04 EUR, od tega je prispevek Evropske unije 1.563.313,06 EUR.

Iskalnik