Skoči do osrednje vsebine

VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih / VISFRIM Gestione del Rischio Idraulico per il bacino del fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri

Partnerji projekta:

Metropolitansko območje Benetk/Città metropolitana di Venezia, Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina/Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Dežela Veneto - Direkcija za varovanje tal/ Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Postojna, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Vipava.

Cilji projekta:

Učinkovito obvladovanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in funkcionalnih orodij za izvajanje načrtov zmanjševanja obstoječe poplavne ogroženosti in njihovo naknadno posodabljanje do leta 2021, kot to določata ZV-1 in Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti.

Namen projekta:

Projekt bo prispeval k zmanjšanju poplavne ogroženosti prebivalcev v čezmejnih porečjih, k zmanjšanju škod med poplavnimi dogodki, s čimer se posledično izboljšuje tako socialni kot ekonomski položaj na programskem območju. Poseben poudarek v projektu je dan izvedbi konkretnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju Vipave.

Aktivnosti v projektu:

  • pripravljalne aktivnosti, povezane z upravljanjem poplavne ogroženosti,
  • razvoj naprednih orodij za oceno poplavne ogroženosti in analizo stroškov in koristi ukrepov,
  • razvoj inovativnega okolja za dvosmerno komunikacijo o poplavni ogroženosti v čezmejnih porečjih.

Direkcija RS za vode in Agencija RS za okolje bosta sodelovali pri naslednjih aktivnostih:

  • izvedba meritev in izmenjava podatkov za usklajeno obvladovanje poplavne ogroženosti,
  • razvoj skupnih hidrološko-hidravličnih modelov za simulacijo poplavnih procesov in izdelava kart poplavne nevarnosti na čezmejnih porečjih Soče in Vipave,
  • razvoj skupnega pristopa za ocenjevanje poplavne ogroženosti in izdelava usklajenih kart poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih,
  • priprava smernic za vrednotenje stroškov in koristi ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih,
  • vzpostavitev Opazovalnice za občane (spletna platforma in aplikacija za mobilne telefone) z namenom ozaveščanja ogroženih prebivalcev.

Poleg navedenih aktivnosti bodo občine, ki sodelujejo v projektu VISFRIM, izvedle štiri gradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju Vipave v vrednosti 895.000 EUR.

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani:

https://www.ita-slo.eu/sl/visfrim

 

Osebna izkaznica projekta

Preglednica Stanje naložb znotraj projekta

Občina Naložba V teku Predvideni zaključek del
Občina Miren-Kostanjevica Protipoplavni zid v Grabcu pri Mirnu DA dela so zaključena
MO Nova Gorica Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini DA dela so zaključena
Občina Šempeter Vrtojba  Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk DA dela so zaključena
Občina Postojna Ureditev vodotoka Belške vode DA do konca leta 2021