Skoči do osrednje vsebine

Uresničevanje Agende 2030

Slovenija skrbi za skladnost državnih dokumentov razvojnega načrtovanja z razvojnimi dokumenti Evropske unije in mednarodnih organizacij. Med njimi je tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jih sprejeli svetovni voditelji na zgodovinskem vrhu Združenih narodov septembra 2015. V okviru teh ciljev, ki veljajo za vse, si države prizadevajo odpraviti vse oblike revščine, se spopasti z neenakostjo in se bojevati proti podnebnim spremembam, pri čemer ne bo nihče zapostavljen.

Slovenija je v celoti zavezana vsem 17 ciljem Agende 2030, ki je najobsežnejši razvojni akcijski načrt doslej.

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 poziva države članice, naj v okviru mehanizma za spremljanje in poročanje »začnejo izvajati redne in splošne preglede napredka na državni in notranji ravni, za katere dajo pobudo in jih vodijo same« (odstavek 79). Ti nacionalni pregledi bodo služili kot osnova za redne preglede v okviru političnega foruma za trajnostni razvoj na visoki ravni pod okriljem Ekonomskega in socialnega sveta OZN. Agenda 2030 v odstavku 84 določa, da bo sodelovanje v pregledih političnega foruma za trajnostni razvoj na visoki ravni prostovoljno, pri čemer bodo poročila zajemala razvite države, države v razvoju in številne druge deležnike. Z namenom pospešiti izvajanje Agende 2030 si države v okviru prostovoljnih nacionalnih pregledov izmenjujejo izkušnje, zgodbe o uspehih in izzivih ter pridobljenih novih spoznanjih. Namen prostovoljnih nacionalnih pregledov je okrepiti politike in vladne ustanove ter aktivirati podporo številnih deležnikov in partnerstev pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Celotno besedilo Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo 2017

Vlada RS se je odločila izvesti prvi prostovoljni nacionalni pregled uresničevanja Agende 2030 že v drugem letu veljavnosti Agende. Poročilo je bilo predstavljeno na političnem forumu za trajnostni razvoj na visoki ravni med 10. in 19. julijem 2017 v New Yorku. Slovenija bo pregled uresničevanja Agende 2030 naslednjič predstavila poleti 2020.

Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo – Kratek povzetek
Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo – Celotno poročilo

Leta 2018 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravila posodobljeno različico kratkega pregleda uresničevanja Agende 2030 na nacionalni ravni, s poudarkom na povezovanju v decembru 2017 sprejete Strategije razvoja Slovenije 2030 in Ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. Pregled vključuje tudi posodobljene mednarodne indekse izpolnjevanja ciljev ter nabor primerov dobrih praks, ki ponazarjajo konkretne korake, s katerimi Slovenija na različnih področjih in v različnih sektorjih že postopoma uresničuje Cilje trajnostnega razvoja.

Posodobljena različica kratkega pregleda na nacionalni ravni,2018

Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo 2020

Slovenija je 10. julija 2020 že drugič predstavila nacionalna prizadevanja za uresničevanje 17 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030.

Od zadnjega poročanja Slovenija beleži napredek pri skoraj vseh ciljih. Izpostaviti gre napredek na področju cilja 1 - Odprava vseh oblik revščine. V treh letih se je znižala stopnja tveganja revščine in stopnja socialne izključenosti z 19,2 odstotka na 16,2 odstotka. V treh letih je delež kmetijskih zemljišč v uporabi z ekološko pridelavo narasel. Prav tako se je povečala stopnja recikliranja komunalnih odpadkov, napredek pa beleži tudi na drugih področjih.

V luči pandemije COVID-19 je poročilu v skladu s pobudo OZN dodano poglavje o uspešno koordiniranem odzivu Slovenije na COVID-19 in navezavo tega na Agendo 2030.

Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo, 2020