Skoči do osrednje vsebine

Finančna pomoč za odpravo škode in premostitev posledic poplav in plazov

Za lažjo odpravo škode in premostitev posledic poplav in plazov je vlada sprejela številne ukrepe, namenjene posebej kmetom.

Poroštva za kredite gospodarskih subjektov v kmetijstvu

Do kreditov s poroštvom, namenjenih za odpravo posledic poplav in plazov ter razvoj kmetijskih gospodarstev, so upravičeni tudi nosilci kmetijskih gospodarstev ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Za kredite, ki jih bodo upravičenci najeli pri bankah, je predvideno poroštvo države in 100-odstotna subvencija obrestne mere.

Namen kreditov je lahko nabava zemljišča, objekta, strojev in opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev, vključno s potrebnimi obratnimi sredstvi.

Jamstvo države za predplačila iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so utrpeli škodo v poplavah in plazovih, lahko izkoristijo možnost uveljavljanja predplačil v višini 50 odstotkov od odobrenih sredstev, za katere jim ne bo treba predložiti bančne garancije, saj bo jamstvo za predplačila zagotovila Republika Slovenija.

Ta ukrep se bo v okviru PRP 2014–2020 izvajal pri:

 • ukrepu M5.2 – Obnova kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer ali katastrofičnih dogodkov in
 • podukrepu M4.1 – Naložbe v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Javni razpisi za navedena ukrepa bodo objavljeni na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Financiranje prevoza donirane krme

Do povračila stroškov za prevoz donirane krme so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev iz zakona, ki ureja kmetijstvo, ki so utrpeli škodo v poplavah in plazovih. Izvajanje prevoza donirane krme zagotavlja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo iz proračuna Republike Slovenije prejela sredstva za pokritje stroškov izvedbe javnega naročila za izbiro prevoznikov donirane krme, priprave in koordinacije izvedbe prevoza in stroške prevoza donirane krme. Ukrep se bo izvajal do 31. decembra 2024.

Nujna finančna pomoč za odpravo premoženjske škode na kmetijskih objektih

Osnova za oblikovanje ukrepa finančne pomoči je pregled prijavljene in ocenjene škode, ki ga je opravila Uprava za zaščito in reševanje. Nujna finančna pomoč za odpravo premoženjske škode na kmetijskih objektih se dodeli upravičencem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so nosilci kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in so v avgustovskih poplavah utrpeli premoženjsko škodo na kmetijskih objektih, ki presega 30 odstotkov standardnega prihodka, ki ga je posamezno kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022;
 • so na dan 4. avgust 2023 vpisani v Register kmetijskih gospodarstev;
 • je škoda, nastala na kmetijskem gospodarstvu, vpisana v elektronsko zbirko podatkov AJDA in
 • so imetniki transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je 245 upravičencem 8. decembra 2023 poslala informativne odločbe o dodeljeni finančni pomoči v skupni višini 3.685.948,19 evra.  

Začasna pomoč za samozaposlene – kmeti

Kmetje, ki so na dan uveljavitve ZOPPN-F oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne morejo opravljali dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023, so upravičeni do pomoči za samozaposlene.

Višina in trajanje pomoči

Pomoč v znesku 1.020 evrov na mesec prejmejo za avgust, september, oktober, november in december 2023. Oproščena je plačila vseh davkov in prispevkov.

Postopek pridobitve pomoči

Za izplačilo pomoči upravičenec predloži izjavo o nezmožnosti opravljanja dejavnosti. Izjava je na voljo na eDavkih in v mobilni aplikaciji eDavki, vložiti pa jo je treba najpozneje do 31. januarja 2024. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Če bo vlagatelj izjavo vložil:

 • do 30. septembra 2023 za avgust, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. oktobra 2023,
 • od 1. do 31. oktobra 2023 za avgust in/ali september, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. novembra 2023,
 • od 1. do 30. novembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober bo nakazan denar na transakcijski račun 10. decembra 2023, 
 • od 1. do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. januarja 2024
 • od 1. do 31. januarja 2024 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november in/ali december, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. februarja 2024

Podrobnejše informacije Finančne uprave glede poplav so objavljene tudi med pogostimi vprašanji in odgovori na njihovem spletišču.

Enkratna solidarnostna pomoč za kmete

Do enkratne solidarnostne pomoči so upravičeni kmetje, ki:

 • so bili na dan 2. september 2023 pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje (na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) in
 • so zaradi posledic poplav in plazov v letu 2023 utrpeli škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji.

Pomoč je namenjena lažji odpravi škode oziroma premostitvi nastale izredne situacije. 

Za premoženje, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji, se štejejo objekti, ki so namenjeni bivanju, škodo pa je ocenila občinska komisija za oceno škode na stvareh. 

Rok za oddajo vloge je bil 3. november 2023.

Vloge za enkratno solidarnostno pomoč so morali kmetje poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlogi je bilo treba priložiti dokazila, ki izkazujejo nastanek škode.

Sredstva za izplačilo enkratne solidarnostne pomoči za kmete se bodo zagotovila iz proračuna Republike Slovenije.

Zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov

Na podlagi Zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane, lahko kmetje in člani njihovih kmetijskih gospodarstev, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in so utrpeli škodo zaradi naravne nesreče, uveljavljajo zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Preverbe in izplačila izvede Finančna uprava Republike Slovenije.

Znižanje ali odpis zakupnine pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov

Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč kmetijskim gospodarstvom, ki jih je prizadela naravna nesreča, omogoča uveljavljanje delnega ali celotnega odpisa zakupnine pri Skladu kmetijskih zemljišč.

Ukrep izvede Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije.

Davčna razbremenitev kmetov

Da bi zaradi poškodovanosti zemljišč kmete davčno razbremenili, se za leto 2023 davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na poškodovanih zemljiščih s stopnjo poškodovanosti 50 ali več odstotkov določi v višini 50 odstotkov katastrskega dohodka, kot je ugotovljen na dan 30. junij 2023.

Davčna razbremenitev lastnikov gozdov

V neurjih s točo in močnim vetrom julija 2023 je bilo uničenih preko 2.300 hektarov gozdnih površin in poškodovanega za več kot 600.000 mdrevja. V skladu z Zakonom o dohodnini se v davčno osnovo od katastrskega dohodka na zahtevo zavezanca ne bo vštel katastrski dohodek od gozdnega zemljišča, ki ga zavezanec obnovi oziroma pogozdi, in sicer za obdobje 30 let, z uveljavitvijo v prvem letu po obnovi gozda (pogozditvi).

Povračilo nadomestila plače zaradi poplav

Kmetijska podjetja in kmetje, ki zaposlujejo delavce, so lahko uveljavljala subvencioniranje čakanja na delo in subvencioniranje odsotnosti delavca zaradi višje sile. Oboje so lahko uveljavljali le za delavce, s katerimi so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Odlog plačila kreditov od javnih skladov

Vsi, ki so v preteklosti prejeli kredite od javnih skladov, so lahko zaprosili za odlog plačila kreditov za obdobje 12 mesecev. Javni skladi, kot sta Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Eko sklad, so lahko kreditojemalcem odobrili odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki še niso zapadle v plačilo do dneva uveljavitve zakona.

Obresti in stroški

V času trajanja odloga plačil se obresti in drugi stroški ne obračunavajo in plačujejo.

Ukrep je namenjen:

 • vsem kreditojemalcem javnih skladov, ki so oškodovani zaradi posledic poplav v avgustu 2023 (prebivalstvo, kmetje, podjetja).

Pomembni roki

Kreditojemalci so morali oddati vlogo do 31. decembra 2023.

Več informacij

Za dodatne informacije se obrnite na javni sklad, ki vam je odobril kredit:

Odlog plačila obveznosti za potrošniške kreditne pogodbe – bančni krediti

Ta ukrep zavezuje banke in hranilnice vključno s podružnicami, ki imajo sedež v Sloveniji, da kreditojemalcu, ki je utrpel škodo zaradi posledic poplav ali plazov, odobrijo odlog plačila kredita za obdobje 12 mesecev. To velja zgolj, če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do 31. julija 2023 še ni zapadla v plačilo.

Obresti in stroški

V obdobju odloga se na odloženi del glavnice lahko obračunavajo obresti največ v višini 12-mesečnega Euriborja + 0 odstotkov oziroma po redni obrestni meri, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe, če je ta za kreditojemalca ugodnejša. Za odobritev odloga plačila banka kreditojemalcu ne zaračunava stroškov.

Ukrep je namenjen:

 • fizičnim osebam z državljanstvom Slovenije in stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so utrpele škodo zaradi posledic avgustovskih poplav in plazov v višini najmanj 10.000 evrov;
 • gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zadrugam, društvom, zavodom, nosilcem kmetijske dejavnosti, nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Pomembni roki

Kreditojemalec je moral na banko vlogo za odlog plačila oddati najkasneje do 31. decembra 2023.

Potrebni dokumenti

Za vlogo za odlog naj se kreditojemalci obrnejo na svojo banko. Vsebino vloge sicer opredeljuje 152. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Fizična oseba v vlogi utemelji, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami poplav ali plazov, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko. V ta namen predloži opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami poplav ali plazov, ki so vplivale na njen finančni položaj.

Več informacij

Za dodatne informacije se obrnite na svojo banko.

Ukrep finančnega inženiringa tudi za nosilce kmetijskih gospodarstev

Do pomoči iz ukrepa finančni inženiring so upravičeni tudi nosilci kmetijskih gospodarstev, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ter koncesionarji v skladu z zakonom, ki ureja sladkovodno ribištvo.

Pomoč koncesionarjem za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah

Koncesionarji za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah, ki so v avgustu 2023 utrpeli škodo zaradi poplav in plazov, bodo oproščeni plačila koncesijske dajatve v letu 2023 in prvega obroka v letu 2024. 

Do oprostitve so v skladu z Odlokom o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah upravičeni tisti vlagatelji, ki so škodo prijavili v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 oziroma zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Oprostitev plačila koncesijske dajatve se izvaja v skladu z Uredbo 717/2014/EU.

Upravičenci so morali vlogo za oprostitev plačila poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.mkgp@gov.si.