Skoči do osrednje vsebine

Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb

Logotip Evropskega socialnega sklada

Foto: EU

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je na podlagi Odločitve o podpori št. 9-1/2/MP/0 za operacijo »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb« z dne 2. 2. 2016 postala upravičenec. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«.

Vrednost operacije v skladu s spremembo odločitve o podpori št. 9-1/2/MP/1 z dne 15. 2. 2021 znaša 1.480.000 EUR. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Namen operacije je uvedba in izvedba različnih programov za obravnavo zaprtih oseb s ciljem, da se jih usposobi za življenje na prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati z odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj. Našteto bo realizirano skozi aktivnosti izobraževanja, usposabljanja za delo in delovno terapijo, s čimer bo dosežen rezultat, da bo čim večje število vključenih oseb pridobilo znanja in kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela.

Zaprtim osebam bo omogočeno pridobiti formalno izobrazbo za različne stopnje šolske izobrazbe ter znanja in spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev in s tem osebno eksistenco brez socialne pomoči po prestani kazni.