Skoči do osrednje vsebine

Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore

Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki / Reduction of flood risk for the Selška Sora river sub-basin (up to Dolenja vas) – reduction of flood risks in the potential significant flood risk area of Železniki

Cilji projekta: Izhodišče investicije je ureditev vodne infrastrukture za povečanje poplavne varnosti Železnikov pred visokimi vodami s povratno dobo Q100.

Z načrtovanimi protipoplavnimi ukrepi se sledi naslednjim ciljem:

  • krepitev zavedanja o poplavni ogroženosti;
  • nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav;
  • zmanjšanje poplavne ogroženosti za skupno 343 prebivalcev;       
  • zmanjšanje števila poplavno ogroženih stavb za 102 stavb;
  • zmanjšanje števila ogroženih objektov po IPPC in SEVESO za 1

Namen projekta: Namen investicije je povečanje poplavne varnosti oziroma zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav porečja Selške Sore na področju Železnikov z izgradnjo vodne infrastrukture, izboljšanjem prevodnih sposobnosti reke Sore in rekonstrukcijo obstoječe vodnogospodarske infrastrukture. Izhodišče investicije je ureditev vodne infrastrukture za povečanje poplavne varnosti Železnikov pred visokimi vodami s povratno dobo Q100. V okviru ureditve vodne infrastrukture bo posledično prišlo do prometnih ureditev na odseku urejanja struge Selške Sore med Dolenčevim jezom in lokacijo zadrževalnika in na širšem območju zadrževalnega prostora, ki izhajajo iz vodnogospodarskih ureditev Selške Sore.

Aktivnosti na projektu: Predmet projekta je tako izvedba ukrepov protipoplavne ureditve porečja Selške Sore oziroma ureditev vodne infrastrukture na območju Železnikov v naslednjem obsegu:

  • Že opredeljeni posegi v DPN:
  • Faza I: graditev vodne infrastrukture na območju Železnikov
  • Faza II: graditev suhega zadrževalnika Pod Sušo s pripadajočimi ureditvami
  • Drugi nujni ukrepi, ki niso bili predmet DPN in se bodo izvajali v sklopu I. faze:
  • Faza I: Ureditev treh pritokov (Češnjica, Dašnica in Prednja Smoleva).

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani:

http://www.poplavna-varnost.si/zelezniki/

Osebna izkaznica projekta