Skoči do osrednje vsebine

Projektna enota za izvedbo deinstitucionalizacije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot upravičenec, skupaj s projektnim partnerjem, Inštitutom Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV), izvaja operacijo z naslovom »Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije«, katere ključni namen je zagotoviti podlage za zaključek procesa deinstitucionalizacije (DI) in vzpostaviti celostni sistem DI v Sloveniji.

Deinstitucionalizacija

Deinstitucionalizacija (DI) pomeni postopno zmanjševanje potreb po institucionalizirani oskrbi, v tesni povezavi s  procesom razvijanja skupnostnih služb, ki podpirajo neodvisno življenje, kar hkrati pomeni preventivo pred institucionalizirano oskrbo.

Republiko Slovenijo k DI zavezujejo številni mednarodni dokumenti na ravni Evropske Unije, Evropskega Sveta in Združenih narodov. Konvencija o pravicah invalidov v 19. členu določa tudi, da morajo države podpisnice sprejeti vse potrebne ukrepe, da omogočijo uresničevanje pravice do življenja v skupnosti.

V Republiki Sloveniji se kaže visoka stopnja 'institucionaliziranosti' formalne oskrbe oziroma varstva, do katere je prišlo zaradi večanja kapacitet (ob stagnaciji razvoja skupnostnih služb) institucionalnega varstva. V institucionalno oskrbo štejemo zavode, velike ustanove, strukture, ki oskrbujejo na enem mestu več kot 25 ljudi. To so službe s polno, običajno skoraj 24 urno, vključenostjo uporabnikov. V takšnih ustanovah človek živi, prenočuje in opravlja večino dejavnosti.

Cilji projekta deinstitucionalizacije

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.2. prednostna naložbe in 9.2.1. specifičnega cilja »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«.

Ključni cilj operacije je vzpostavitev projektne enote na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo v sodelovanju s projektnim partnerjem, IRSSV:

  • preučila stanje na področju DI v Sloveniji, opredelila področja DI, ki jih je potrebno še urediti,
  • pripravila zakonske osnutke ter nacionalne strategije, ki bodo omogočile usklajeno izvajanje aktivnosti za vzpostavitev sistema DI,
  • povezala vse relevantne deležnike na področju vzpostavitve sistema DI, jim zagotovila strokovne vire in gradiva,
  • pripravila strokovne podlage za izvedbo drugih operacij v pristojnosti investitorja na področju DI ter
  • nadzirala napredovanje izgradnje sistema DI.

Tako spada med glavne cilje DI organizacija služb in vzpostaviti storitev, ki bodo odgovarjale na potrebe ljudi in nadomestile omejen in neustrezen odgovor institucij na način, da bodo lahko ljudje (ob ustrezni podpori in pomoči izvajalcev zdravstvenih in socialnih storitev dolgotrajne oskrbe v skupnosti) čim dlje ostali v svojem okolju oziroma, da se bo del tistih, ki ne zmorejo samostojno živeti in trenutno uporabljajo navedene storitve v institucijah, lahko iz institicionaliziranih oblik oskrbe vrnil v skupnost.

Izvajalce institucionalnega varstva bomo v procesu DI spodbujali, da razvijajo in širijo svojo ponudbo s skupnostnimi storitvami za  uporabnike, saj imajo za to  potrebno znanje in izkušnje.

Vzpostavitev celovitega sistema DI bo tako pozitivno prispevala k večji socialni vključenosti uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe in zmanjšanju tveganja revščine.