Skoči do osrednje vsebine

Raziskovalni projekt z naslovom "Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni"

Opis problematike in obstoječe stanje

Prostor je omejena dobrina in zato je bistvenega pomena, da z njim preudarno gospodarimo. Prav tako so omejeni tudi ostali viri, kot so človeški, družbeni, finančni in zato je pri vseh ravnanjih treba skrbeti za optimalno rešitev, ki ne bo povzročala okoljskih škod, tratila prostora in drugih virov, kar edino lahko dosežemo s tem, da so ukrepi dobro premišljeni in medsebojno usklajeni.

To velja tudi za načrtovanje na regionalni ravni, kjer imamo v Sloveniji tudi zaradi odsotnosti administrativnih regij kar nekaj težav. Zato so zakonodajni predpisi v pristojnostih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za okolje in prostor, s katerimi povezujemo prostorsko in razvojno načrtovanje na regionalni ravni, pomemben korak naprej.

Izoblikovani model je predstavljen z vidika vsebin, potrebnih strokovnih podlag, strukture strateških izhodišč, procesnih vidikov načrtovanja in povezovanja, ključnih deležnikov, potrebnih financ in tveganj, izdelana pa so tudi priporočila za uveljavitev predlaganega modela v praksi. Pri tem se zavedamo, da bo uveljavljanje tovrstnega modela v praksi težavno, a kljub temu pričakujemo, da bo prispevalo k boljšemu načrtovanju in primernejšim rešitvam.

Namen in cilji

Cilji raziskovalnega projekta so:

- vzpostaviti sistem načrtovanja na regionalni ravni, ki bo povezal strateške usmeritve vseh sektorjev ter zagotovil trajnostno in preudarno ravnanje s prostorom, optimalno rabo naravnih in družbenih virov ter skrbel za razvoj in ohranjanje endogenih potencialov regije,

- predstaviti zgodovino prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni,

- opredeliti izhodišča za oblikovanje modela povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni, pri čemer smo izpostavili institucionalni, vsebinski in procesni vidik,

- oblikovati model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni, vključno z opredelitvijo vsebin, potrebnih strokovnih podlag, strukture strateških izhodišč, procesnih vidikov načrtovanja in povezovanja, ključnih deležnikov, potrebnih financ in tveganj.

Vizija

Izoblikovani model je predstavljen z vidika vsebin, potrebnih strokovnih podlag, strukture strateških izhodišč, procesnih vidikov načrtovanja in povezovanja, ključnih deležnikov, potrebnih financ in tveganj, izdelali pa smo tudi priporočila za uveljavitev predlaganega modela v praksi. Pri tem se zavedamo, da bo uveljavljanje tovrstnega modela v praksi težavno, a kljub temu pričakujemo, da bo prispevalo k boljšemu načrtovanju in primernejšim rešitvam.

Ključni deležniki

Ključni deležniki:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- Ministrstvo za okolje in prostor,

- Inštitut za ekonomska raziskovanja,

- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani,

- Znanstveno raziskovalni center, slovenske akademije znanosti in umetnosti,

- Agencija za sodelovanje z energetskimi regulatorji - ACER.

Bistvena priporočila

Bistvena priporočila:

- usklajevanje zakonskih določil obeh predmetnih področij ob vsakokratnem spreminjanju zakonov in podzakonskih aktov ter skrb za ustrezno obravnavo regionalnega načrtovanja v sektorskih zakonodajah,

v procesu priprave regionalnih prostorskih planov in regionalnih razvojnih programov naj se pripravijo in sprejmejo strateška izhodišča regije, ki bodo pomembna podlaga za pripravo obeh dokumentov,

- zagotoviti je potrebno učinkovito medsektorsko sodelovanje ter usklajevanje sektorskih ciljev na regionalni ravni,

- pri načrtovanju na regionalni ravni je potrebno izhajati iz prepoznanih potreb, problemov, kompetenc in potencialov regij.

Dokumenti

Status

Zaključen.