Skoči do osrednje vsebine

Projekt »Sinica – Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje« bo s posodobljenim in nadgrajenim sistemom za spremljanje onesnaženosti zraka prispeval k hitrejšemu doseganju ustrezne kakovosti zraka in k zmanjšanju škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje.

Slovenija se sooča z izrazitim problemom čezmerne onesnaženosti zraka. Razlogi so znani – večina prebivalstva živi v dolinah in kotlinah, v katerih se ob zimskih toplotnih obratih nabere ogromno delcev zaradi kurjenja v starejših pečeh na trdo gorivo ter zaradi dnevnega in tranzitnega prometa. V toplem delu leta težave povzroča ozon. Škodljivi pa so tudi dušikovi oksidi in druga onesnaževala.

Objektni cilji, ki hkrati predstavljajo tudi rezultate projekta Sinica, so:

  • izdelana ena podrobna, krajevno in časovno razpršena evidenca in dva scenarija izpustov,
  • posodobljena in nadgrajena mreža meritev kakovosti zraka in disperzijskih karakteristik atmosfere (35 merilnih postaj),
  • posodobljena umerjevalni in kemijsko analitski laboratorij,
  • posodobljen analitsko – informacijski sistem,
  • posodobljen računski center in informacijska infrastruktura,
  • vpeljana nova in nadgrajena orodja za disperzijsko in receptorsko modeliranje.

Podatki, pridobljeni preko zgoraj navedene infrastrukture, bodo v novih in nadgrajenih orodjih za modeliranje pripomogli k boljši obveščenosti ljudi o morebitnih opozorilnih vrednostih onesnaženosti zraka, kot tudi k večji ozaveščenosti o stanju zraka.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju«.

Upravičenka do sredstev projekta je Agencija RS za okolje. Vrednost celotnega projekta je 6.333.656 EUR (od tega je upravičenih stroškov 6.296.958 EUR), naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija (15%) in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (85%).

Povezava na spletno stran kohezijske politike EU 2014 - 2020