Skoči do osrednje vsebine

Platforma za napovedovanje kompetenc (PNK)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot upravičenec, skupaj s projektnim partnerjem, Zavodom RS za zaposlovanje, izvaja operacijo Platforma za napovedovanje kompetenc. Ključni cilj operacije je vzpostavitev spletnega orodja za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno napovedovanje potreb trga dela in prikazovanje ujemanja med ponudbo in povpraševanjem z namenom izboljšanja delovanja trga dela. Platforma, katere prva faza bo realizirana v obdobju od maja 2021 do marca 2023, je sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada.

Z oblikovanjem orodja za celosten vpogled v potrebe trga dela in identifikacijo vrzeli med ponudbo in povpraševanjem bo projekt omogočal prilagajanje potrebam z razvijanjem znanj, kompetenc in veščin, ki bodo prepoznane kot ključne za aktualna in predvidena delovna mesta. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe in 10.1.2. specifičnega cilja »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.

Cilji operacije so:

- nadgradnja kratkoročnega napovedovanja poklicev in kompetenc (do 1 leta) na podlagi obstoječih metod in orodij;

- razvoj metodologije srednje (3-5 let) in dolgoročnega (do 10 let) napovedovanja poklicev in kompetenc;

- vzpostavitev institucionalnega sodelovanja ključnih deležnikov za nadaljnji razvoj politik vseživljenjskega izobraževanja, vseživljenjske karierne orientacije, štipendijske politike, zaposlovanja, ter uporabo platforme.

Platforma za napovedovanje kompetenc, kot neposredni rezultat projekta PNK, bo v prihodnosti odigrala ključno vlogo pri pravočasni pripravljenosti na izzive prihodnosti in spremembe na trgu dela. Spremembe trga dela in s tem nove potrebe bodo posledica uvajanja novih tehnologij, digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije, drugačnih oblik dela pa tudi demografskih in migracijskih trendov.

Dolgoročni učinki delovanja PNK se bodo izkazovali v večji usklajenosti ponudbe in povpraševanja na trgu dela, zmanjšanju strukturnih neskladij in višji usposobljenosti prebivalstva glede na potrebe trga dela.