Skoči do osrednje vsebine

Raziskave in inovacije so ključnega pomena za napredek gospodarstva, zato je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno približevanje in izboljšanje inovacisjkih dosežkov vseh držav članic. Izkoriščanje potenciala talentov v Evropi in kar največje povečanje in porazdelitev koristi inovacij po vsej Uniji je torej najboljši način, da se okrepi konkurenčnost Evrope in njeno spodobnost reševanja družbenih izzivov v prihodnosti.

Poleg treh stebrov (Odlična znanost, Vodilni položaj v industriji in Družbeni izzivi) bodo k temu pripomogli tusi ukrepi v okviru Spodbujanja odličnosti in povečevanja udeležbe, ukrepa Znanost z družbo in za njo, Hitra pot do inovacij, jedrske raziskave za vse državljane in Znanost za politiko - vloga skupnega raziskovalnega središča.

Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe (SEWP)

(Spreading excellence and widening participation)

Obzorje 2020 vsebuje posebne ukrepe za širitev znanstvene odličnosti in širšo udeležbo partnerjev iz držav, katerih kazalec znanstvene odličnosti je pod 70 % povprečja EU27, v okvirnih programih EU za raziskave in inovacije. Ti ukrepi so:

 • teaming, katerega namen je investiranje v evropski raziskovalni in inovacijski potencial preko podpore ustanovitvi ali nadgradnji obstoječih centrov znanja na podlagi partnerstva z mednarodnimi vodilnimi institucijami;
 • ERA Chairs, v okviru katerega bodo univerze in druge raziskovalne institucije, ki imajo visok potencial za znanstveno odličnost, preko ustanovitve evropske katedre pridobile vrhunske raziskovalce. Ukrep vključuje institucionalno podporo za nastanek konkurenčnega raziskovalnega okolja in okvira za razvoj najboljših raziskovalnih talentov znotraj gostujoče institucije;
 • twinning, ki je usmerjen k izmenjavi znanja in dobrih izkušenj med raziskovalnimi institucijami in drugimi partnerji.

Ukrepi se dopolnjujejo in vzpostavljajo sinergije s prioritetami v Strategiji pametne specializacije 2014 - 2020.

Delovni program vsebuje poleg zgoraj navedenih ukrepov tudi COST (mednarodno povezovanje raziskovalcev) in Policy Support Facility (svetovanje javnim oblastem na nacionalni/regionalni ravni glede izboljšanja raziskovalne in inovacijske politike).
 

Delovni program za obdobje 2018-2020: Spreading excellence and widening participation (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

Projekt WIDE.NET (mreža Nacionalnih kontaktnih oseb)

Statistika vključevanja in uspešnosti držav v programu SEWP

Znanost z družbo in za njo

(Science with and for society)

Delovni program je namenjen krepitvi sodelovanja med znanostjo in družbo ter večji družbeni odgovornosti raziskav in inovacij. Program bo  spodbujal vključevanje novih talentov in idej ter obravnaval etične, pravne in družbene dimenzije sodobnega znanstveno-tehnološkega razvoja, ki vznikajo ob srečevanju znanstvenih in družbenih vprašanj. 

Delovni program »Znanost z družbo in za njo« naslavlja vse družbene izzive programa Horizon 2020 s tem, da bo preko različnih aktivnosti povečal sposobnost družbe za njeno povezanost z znanostjo.

Delovni program se osredotoča na naslednja strateška področja:

 • podpora institucionalni spremembi,
 • enake možnosti spolov,
 • vzpostavitev teritorialne dimenzije mreže »Swafs« partnerstev,
 • znanost z družbo (t. i. »Citizen Science«) ter
 • vzpostavitev baze znanja za področje »SwafS«.

Delovni program za obdobje 2018-2020: Science with and for society (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

Science in Society portal

Spletna stran mreže nacionalnih kontaktnih oseb SWAFS

RRI orodja

Ženske v znanosti

Hitri dostop do inovacij (FTI)

(Fast Track to Innovation Pilot)

Fast Track to Innovation Pilot je poskusni program, ki se bo v okviru OBZORJA 2020 izvajal v letih 2015 in 2016. V letu 2017 bo sledila evalvacija in odločitev o morebitnem nadaljevanju. Je prvi program zasnovan povsem »od spodaj navzgor«(ang. bottom up), kar pomeni, da je prijavitelji pri tematikah projekta nimajo nobenih omejitev, razen navezave na vsebine drugega ali tretjega stebra O2020. Projektne prijave lahko oddajo konzorciji najmanj 3 in največ 5 neodvisnih partnerjev iz  najmanj 3 držav (EU in države povezane z O2020). Sodelujejo lahko vse pravne oblike partnerjev, pri čemer pa mora večina prihajati iz industrije. Program je zelo tržno usmerjen, saj mora biti produkt, ki je predmet projekta, uveden na trg najkasneje v roku 36 mesecev po začetku projekta – sofinancirajo se tako res zadnje faze razvoja nekega produkta pred vstopom na trg (TRL 6-9). Pridobiti je možno 1-3 M EUR sofinanciranja v višini 70 % upravičenih stroškov (100% za neprofitne organizacije). 

Delovni program: Fast Track to Innovation Pilot (pdf)

Euratom

program Euratom za raziskave in usposabljanje (2014-2018) je ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, namenjen raziskovalnim dejavnostim na področju jedrske energije (fuzija in fisija) ter zaščite pred sevanjem. Je sestavni del programa Obzorje 2020. Cilj programa je izboljšanje jedrske zaščite in varnosti ter zaščite pred sevanjem ter prispevanje k dolgoročni dekarbonizaciji energetskega sistema na varen, učinkovit in zanesljiv način.

1) Posredni ukrepi:

 • Podpora varnemu delovanju jedrskih sistemov (družbeni izzivi),
 • Prispevek k razvoju rešitev za ravnanje s končnimi odpadki (odlična znanost, družbeni izzivi)
 • Podpora razvoju in trajnosti jedrske usposobljenosti na ravni Unije (odlična znanost),
 • Izboljšanje zaščite pred sevanjem (odlična znanost, družbeni izzivi),
 • Premik k dokazovanju izvedljivosti fuzije kot vira energije z izkoriščanjem obstoječih in prihodnjih fuzijskih objektov (vodilni položaj v industriji, družbeni izzivi),
 • Postavitev temeljev za fuzijske elektrarne v prihodnosti z razvojem materialov, tehnologij in projektnih zasnov (vodilni položaj v industriji, družbeni izzivi),
 • Spodbujanje inovacij in konkurenčnosti industrije (vodilni položaj v industriji),
 • Zagotovitev razpoložljivosti in uporabe raziskovalne infrastrukture vseevropskega pomena (odlična znanost),

2) Neposredni ukrepi Skupnega raziskovalnega središča (JRC) 

Delovni program za obdobje 2019-2020: Euratom (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

EURATOM

Mednarodna mreža NCP: NUCL-EU

 

Skupno raziskovalno središče (JRC)

(Joint Research Centre)

Skupni evropski raziskovalni center (JRC) je objavil prvi delovni program ( WP 2014-2015) v okviru Obzorja  2020. Program je usklajen oz. sledi skupnim prioritetam EU, kot so  premagovanje ekonomske krize, uporaba obnovljivih virov energije in uravnavanje podnebnih sprememb. Zagotavlja, da bo neodvisno in zanesljivo znanstveno svetovanje še naprej  na voljo Evropski Komisiji za obvladovanje izzivov na naslednjih področjih: Evropska ekonomska in  monetarna zveza (EMU); enotni trg, gospodarska rast, zaposlovanje in inovacije; ekonomija nizkoogljičnih izpustov, okolje in učinkovita raba virov energije; kmetijstvo in globalna prehranska varnost ; zagotavljanje  sistema javnega zdravstva, kakovostnega življenja starostnikov in varstva vseh državljanov EU; nuklearna varnost. Dodatno bo JRC razvijal  multi-disciplinaren in večsektorski horizontalen pristop, s katerim bo omogočal celostno znanstveno svetovanje na številnih obsežnih/kompleksnih področjih. Prav tako bo JRC še naprej spodbujal svoje obstoječe sodelovanje s ključnimi partnerji, kot so: druge institucije EU, države članice, znanstvena skupnost in industrijski partnerji (deležniki).

Delovni program: Detailed Work Plan for the JRC Work Programme 2018-2019 (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

JRC

JRC Official Leaflet

JRC Newsletter

European Forum for Science and Industry