Skoči do osrednje vsebine

Z izvedbo projekta »Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju« (HarmoNIA) smo zagotovili dostopnost do razdrobljenih podatkov o onesnaženosti morja na območju jadransko-jonske regije in vzpostavili mednarodno upravljanje, kar je podlaga za reševanje ranljivosti morskega okolja in varovanja ekosistemskih storitev.

Analize onesnaževal v morju v posameznih državah, ki ležijo ob Jadranskem in Jonskem morju, potekajo z različnimi razpoložljivimi analitskimi tehnikami in različnimi protokoli ter tako ne omogočajo zanesljive primerjave stanja morskega okolja na območju regije, kot to zahtevata Okvirna direktiva o morski strategiji (MSFD) in Barcelonska konvencija (UNEP/MAP). V bodoče bodo morale države članice usklajeno pristopiti k zbiranju, združevanju in analiziranju podatkov o stanju morja, kar je omogočal projekt HarmoNIA, v katerega so bile vključene države, ki ležijo ob Jadranskem in Jonskem morju.

V okviru krepitve zmogljivosti za obvladovanje okoljske ranljivosti in zaščito ekosistemskih storitev na regionalnem nivoju, je bil cilj HarmoNIA dvojen:

  • mednacionalna uskladitev protokolov za izvajanje Direktive o strategiji morij (MSFD) in UNEP/MAP protokolov: izmenjava informacij, povezovanje in harmonizacija monitoringa in ocenjevanja stanja morja glede na vsebnost kemijskih onesnaževal med državami v jadransko-jonski regiji in
  • okrepiti mrežo podatkovnih infrastruktur za lažji dostop in ponovno uporabo morskih podatkov o onesnaženosti Jadranskega in Jonskega morja ter regionalna vzpostavitev infrastrukture za upravljanje podatkov, vključno z izdelavo orodij za vizualizacijo podatkov.

Na projektu so bili doseženi sledeči rezultati:

  • S pomočjo platforme EMODnet Chemistry oz. SeaDataNet so zbrani podatki o onesnaževalih v morju, ki so dostopni na HarmoNIA podatkovnem portalu.
  • Narejen je HarmoNIA GeoPortal, kjer so prikazane koordinate merilnih mest, zbrani so GIS sloji zavarovanih območij, območij človekovih aktivnosti (npr. naftne ploščadi, ladijske prometne poti), ki vplivajo na onesnaženost morja s kemijskimi onesnaževali in hidrodinamika v Jadranskem in Jonskem morju.
  • Izdelan je indeks tveganja ('risk indeks'), ki je odvisen od indeksa ranljivosti (območja okoli zavarovanih območij, kopalne vode, marikultura) in indeksa nevarnosti (območja okoli ladijskih poti, naftnih ploščadi, pristanišč).
  • Pripravljeni so zaključni protokoli in dokumenti o rezultatih projekta HarmoNIA, ki bodo v pomoč pri nadaljnjem spremljanju onesnaževal v Jadransko-Jonskem morju.

Projekt HarmoNIA se je izvajal v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja ADRION (Jadransko – Jonska pobuda) za obdobje 2014-2020. Vrednost celotnega projekta je bila 1. 290. 978 EUR, sofinanciranje pa je bilo zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in instrumenta za predpristopno pomoč 2014-2020 v deležu 85%, 15% pa so zagotovili partnerji sami (v primeru ARSO je bila to Republika Slovenija). V projektu je sodelovalo deset partnerjev, iz šestih držav: ARSO (Slovenija), NIB (Slovenija), Institut za oceanografiju i ribarstvo (Hrvaška), IRB (Hrvaška), IMBK (Črna gora), HCMR (Grčija), RWG (Grčija), Universiteti Bujqësor i Tiranës (Albanija), ISPRA (Italija) in OGS (Italija), ki je bil vodilni partner. 

Več na spletni strani projekta HarmoNIA